การแปลงข้อมูล (Transformation) โดยการแปลงเป็นเลข(Digitization)

ข้อมูลของจุดใดๆ บนแผนที่จะถูกแปลงไปเป็นข้อมูลพิกัด (x,y) ของตัวแปลงเป็นเลข ซึ่งเป็นระบบพิกัดสมมติ (Local coordinate system) โดยวิธีการแปลงเป็นเลข ดังนั้นผู้นำเข้าจึงจำเป็นที่จะต้องแปลงค่าพิกัดในระบบสมมติดังกล่าวให้กลายเป็นระบบพิกัดมาตรฐานของภูมิประเทศ (Ground coordinate system) เช่น ระบบพิกัด UTM สำหรับข้อมูลในประเทศไทย หรือพิกัด SPC (State Plane Coordinates System) สำหรับข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น การแปลงข้อมูลพิกัดนี้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับโปรแกรมหลัก หรือจะใช้การแปลงพิกัดแบบสัมพันธ์ (Affine transformation) จากระบบพิกัดของตัวแปลงเป็นเลข (x,y) ให้มาเป็นระบบพิกัดมาตรฐานในภูมิประเทศ (X,Y) ตามต้องการโดยใช้ความสัมพันธ์ในสมการ

009

โดยที่  X,Y = พิกัดมาตรฐานของจุดในภูมิประเทศ (Ground coordinates of the point)

x,y = พิกัดในระบบตัวแปลงเป็นเลขของจุด (Digitized coordinates of the point)

a,b,c,d = ค่าปัจจัยคงที่ในการแปลงข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Affine transformation parameters)

e,f = ค่าปัจจัยการเลื่อน (Translation parameters)

 

ค่าพิกัด X,Y ของจุดพิกัดอ้างอิง สามารถหาได้จากการอ่านค่าพิกัดบนแผนที่ หรืออาจหาได้จากการรังวัดภาคสนาม (Field survey) โดยใช้เครื่องรับของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS receiver)

ค่าตัวแปร a b c d e และ f สามารถคำนวณหาได้โดยใช้จุดพิกัดอ้างอิงที่คัดเลือกไว้อย่างน้อยจำนวน3 จุด แต่ในกรณีที่มีจุดพิกัดอ้างอิงมากกว่า 3 จุดขึ้นไป ค่าปัจจัยตัวแปลงข้อมูลแบบสัมพันธ์ทั้ง 6 ตัว จะถูกคำนวณหาด้วยเทคนิควิธี กำลังสองน้อยที่สุด

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN