ข้อมูล (Data) : การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขององค์การระหว่างประเทศ

องค์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific : UN-ESCAP) ร่วมกับศูนย์การรับรู้จากระยะไกลของประเทศมาเลเซีย (MACRES)ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อการเสนอแนวทางในการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Expert group meeting on the development of guidelines on GIS standards and standardization procedures) ขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 18-20 กันยายน ค.ศ.1995 เพื่อทบทวนมติของที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial conference) เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ (Spaceapplication) ของกลุ่มประเทศภายใต้ UN-ESCAP ที่ผ่านมาที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายโดยสรุป คือ

– เพื่อช่วย ESCAP ในการจัดทำชุดของแนวทางในการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อผู้ใช้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ในรูปแบบของเอกสารที่ชื่อว่า “คู่มือการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” (GIS standards and standardization: A handbook)

– ในทัศนะที่ยอมรับว่าบทบาทของ Global spatial data infrastructure มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของโลกมาก ประเทศสมาชิกควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและจัดตั้ง National spatial data infrastructure อย่างจริงจัง และสนับสนุนให้มีการพัฒนา National GIS spatial data infrastructure และกิจกรรมอื่นๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีการดำเนินการไปแล้ว

– องค์กรระดับชาติควรให้ลำดับความสำคัญสูงในการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนำไปใช้อย่างเป็นระบบระเบียบ นอกจากนี้การพัฒนามาตรฐานนี้ควรเป็นไปในลักษณะที่มองการณ์ไกลด้วย

– ที่ประชุมเสนอให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นระหว่างการทำงานเชิงพื้นที่ ซึ่งรวมทั้งด้านเทคโนโลยีด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นแนวปฏิบัติในการจัดตั้งโครงสร้างระบบ Geomatics/Geo-Informatics สำหรับเอเชีย และแปซิฟิก

– ในประเทศที่กำลังพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับชาติควรมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในกิจกรรมของ ISO/TC 211 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน

– จากการที่ทราบว่ามีคณะทำงานระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ เทคโนโลยีด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุมจึงเสนอว่าคณะทำงานดังกล่าวควรทำหน้าที่ดูแลเรื่องมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับภูมิภาคอย่างมีลำดับความสำคัญสูง

– นอกจากคู่มือการพัฒนามาตรฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ESCAP และองค์กรอื่นที่สนใจ ควรพัฒนาคู่มืออื่นๆ ที่เป็นอนุกรม ที่กล่าวถึงประเด็นการเริ่มต้นใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ และประเด็นอื่นๆ ที่เห็นว่าสำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาค

– ในการจัดเตรียมคู่มือดังกล่าวให้ประเทศที่กำลังพัฒนา ในภูมิภาคขอความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

– ให้ UN-ESCAP จัดทำบัญชีรายชื่อ (Inventory) เกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในภูมิภาค รวมถึงโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การศึกษาและการอบรม บุคลากรและอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสถานภาพเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ยังขาดอยู่ โดยอาศัยความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในภูมิภาคนี้

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN