ข้อมูล (Data) : คุณสมบัติของข้อมูล

ข้อมูลที่นำไปใช้วิเคราะห์ควรเป็นข้อมูลที่ดี ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ

  1. ความถูกต้อง ข้อมูลที่ดีไม่ควรมีความคลาดเคลื่อนสูง หรือเป็นความคลาดเคลื่อนที่สามารถควบคุมขนาดให้มีค่าน้อยที่สุดได้
  2. ความสมบูรณ์ (Completeness) ข้อมูลที่ดีต้องให้ข้อเท็จจริง และครบถ้วนทุกด้าน การที่ข้อมูลขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่สำเร็จหรือผิดพลาดได้
  3. ตรงประเด็น (Relevance) ข้อมูลที่นำมาใช้ต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ผู้นำมาใช้จำเป็นต้องรับรู้ในเรื่องนั้นๆ
  4. ความสั้นกระชับ (Conciseness) ข้อมูลที่ดีไม่ควรยาวเยิ่นเย้อและกระจัดกระจาย ควรมีเนื้อหาที่กระชับ ทำให้เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการค้นหา
  5. ทันสมัย (Timeliness) ข้อมูลที่ดีต้องทันสมัย และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ผลิตออกมาใหม่ แต่เป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นที่ยอมรับว่าใช้ได้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  6. ความต่อเนื่อง (Continuity) ข้อมูลที่ดีควรมีการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของอนุกรมเวลา (Time series) เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต

 

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN