ระบบนำเข้าข้อมูล (Data input system)

ระบบนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input devices) ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงอุปมาน (Analogue data) เช่น ข้อมูลแผนที่ลายเส้นข้อมูลของรูปถ่ายทางอากาศ และ/หรือข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงเลขที่มีค่าตัวเลขอยู่ระหว่าง 0-255 ผลที่ได้ทำให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (High speed computer) ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น สามารถนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศได้โดยใช้อุปกรณ์นำเข้าที่เรียกว่า ตัวแปลงเป็นเลข (Digitizing tablet) ขณะที่ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นแบบเชิงตาราง จะถูกนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องกราดภาพ ส่วนข้อมูลลักษณะประจำ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเลขและตัวอักษรนั้น (Alpha-numeric data) จะถูกนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางแป้นพิมพ์ตามปกติ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN