วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศ โดยทั่วไปมี 5 วิธี ดังนี้

  1. การเก็บรวบรวมจากระบบการรายงาน (Reporting system) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานหรือจากเอกสารประกอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ จัดทำไว้ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  2. การเก็บรวบรวมจากการขึ้นทะเบียน (Registration) เป็นวิธีการที่คล้ายกับการรวบรวมจากระบบการรายงาน เพียงแต่ข้อมูลจากเอกสารการขึ้นทะเบียน เป็นข้อมูลลักษณะต่อเนื่อง ข้อมูลถูกแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัยและถูกต้อง เป็นข้อมูลทางสถิติได้
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำสำมะโน (Census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาภายในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้ข้อมูลระดับรายละเอียดภายในพื้นที่ที่กำหนด เช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ข้อมูลที่ได้เป็นค่าจริงและจัดเป็นข้อมูลเชิงสถิติ
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจตัวอย่าง (Sample survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจเฉพาะตัวอย่างที่เลือกไว้แล้ว ข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีนี้เป็นข้อมูลโดยประมาณ การสำรวจเฉพาะตัวอย่างที่เลือกเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากทำกันได้บ่อยตามที่ต้องการ ทั้งในวงการราชการและเอกชน เช่นการหยั่งเสียงประชามติ เป็นต้น
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบทดลอง (Experimental design) ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนี้เป็นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการออกแบบทดลอง เช่น ข้อมูลการเจริญเติบโตของเชื้อบักเตรีกับอุณหภูมิอากาศ หรืออัตราการผุสลายของวัตถุกับปริมาณความชื้นในอากาศ เป็นต้น

ที่มา : ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN