การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)

1. พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล

2. ดาวเทียม (Satellites)

3. ระบบเครื่องรับรู้ (Sensor Systems)

4. ข้อมูลการรับรู้ระยะไกล (Remotely sensed data)

5. การแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual interpretation)

6. เรดาร์ (RADAR)

7. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN