หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

เนื้อหาหลักสูตร

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) เข้าด้วยกัน เทคโนโลยีดังกล่าว มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารงานในหน่วยงาน การวางแผนและการตัดสินใจของทั้งระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ก่อให้เกิดความคล่องตัวในหน่วยงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรมากยิ่งขึ้น จากความสามารถและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนาจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ อย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการความเสี่ยงการใช้งานเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในองค์รวมได้ หลักสูตรนี้จึงตอบสนองความต้องการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตร

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อนุสรณ์ รังสิพานิชรักษาการอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

3 สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

  • การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การเตรียมความพร้อมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติและใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • การรับทราบความก้าวหน้า ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานภายในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย 2 วัน ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ (วันที่ 20,27 พ.ค. 60)
การศึกษาดูงาน ในประเทศ 2 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 29-30 ก.ค. 60)
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 5 วัน (วันที่ 21-25 มิ.ย. 60)

ค่าลงทะเบียน

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ 25,000 บาท
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 99,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 {8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe})

การประเมินผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตร โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

เอกสารต่างๆ

ข้อมูลหลักสูตรผู้บริหาร
ใบสมัคร
ใบสมัคร – (สำหรับผู้ต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ)

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาดูงานต่างประเทศ ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครทั้ง 2 ใบ

ท่านสามารถส่งใบสมัครมาได้ทาง Email : training@gistda.or.th หรือลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ด้วยปุ่มด้านล่าง

กำหนดการรับสมัครฝึกอบรม

ปิดรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม: วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 (บนเว็บไซต์ และ แจ้งทางโทรศัพท์)

กำหนดวันชำระเงิน: ภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN