หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

ความสำคัญของหลักสูตร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาในเชิงพื้นที่ สามารถนำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการชุมชนและการจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ การเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ สทอภ. เล็งเห็นความสำคัญของความต้องการดังกล่าว จึงเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ เนื้อหาภายในหลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าใจวิธีการสร้างการจัดการข้อมูล เข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการรับรู้จากระยะไกล และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก ตลอดจนการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับสูง ต่อไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตร

รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดร. สิริพร กมลธรรมนักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS RS และ GNSS)
 • สามารถใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ สร้าง ปรับปรุง แก้ไข จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้
 • สามารถนำความรู้ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานและผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน การเกษตร การจัดทำแผนที่ รวมถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ประโยชน์และความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ประโยชน์และความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Module 2 ความเข้าใจเรื่องแผนที่

 • หลักการอ่านแผนที่ ระบบพิกัด มาตราส่วน ทิศทาง ระยะทางในแผนที่

Module 3 ข้อมูลและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Data)
 • ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Database)
 • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Topology of Data)
 • ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Relations in a Database)

Module 4 การนำเข้าและการสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • การนำเข้าข้อมูล (Data Input)
 • การปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสม (Data Manipulation)
 • การจัดการฐานข้อมูล (Data Management)
 • การเรียกค้นข้อมูล (Data Query)

Module 5 การนำเสนอข้อมูลและการแสดงผล (Geographic Visualization)

 • การเรียกค้นข้อมูล (Data Query)
 • การออกแบบแผนที่ (Cartographic Design)
 • การออกแบบแผนที่ (Cartographic Design)
 • การสร้างและนำเสนอแผนที่ (Map Production)

Module 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น (Basic Spatial Analysis)

Module 7 คุณภาพและมาตรฐานข้อมูล

 • โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) และ GISTDA Metadata and Clearinghouse

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของ สทอภ.
ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 {8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe} แล้ว)
การประเมินผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้
-เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
-ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN