ประสบการณ์ฝึกงานที่จิสด้า

ในช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาหลายคนเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่นับวันก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ความเชี่ยวชาญในสายงานที่พร่ำเรียนมาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้เลือกเข้าสู่องค์กรที่มั่นคง เพราะฉนั้น การฝึกงานกับหน่วยงานที่ตรงกับสายงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาหลายคนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงานจริง

จิสด้า นับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่นักศึกษาหลายคนต้องการที่มาฝึกงาน เนื่องจากมีภารกิจที่เป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ที่ผ่านมาไม่เพียงเฉพาะนักศึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศที่เข้ามาฝึกงาน แต่ยังรวมถึงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รวมถึงสายงานทางด้านการสื่อสารมวลชน

การฝึกงานที่จิสด้านักศึกษาจะได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อปรับใช้กับงานหรือข้อมูลจริงที่ต้องการความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปภายใต้การควบคุมดูแลจากพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของจิสด้า อีกทั้งได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirium ศูนย์รวมความรู้ ความก้าวหน้า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย

ที่ผ่านมาจิสด้าได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานแล้วเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคคลากรสายงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก่อนเข้าสู่สายงานจริง ปัจจุบันยังมีนักศึกษาหลายคนที่เคยผ่านการฝึกงานกับจิสด้า ยังคงอยู่ในสายงานภูมิสารสนเทศและเป็นบุคลากรที่สำคัญในหลายๆโครงการ เช่นเดียวกับช่วงต้นปี 2560 มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นการฝึกงาน ลองไปดูความรู้สึกของน้องๆนักศึกษากัน

นายปรานต์  ศิริอังคาวุธ หรือ น้องปราน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกงานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพิ่มค่า สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ได้เล่าให้ฟังว่า “พี่ๆในฝ่ายเป็นกันเองมาก คอยสอนงานเรื่อยๆ ทั้งทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายถ้าหากมีอะไรไม่เข้าใจสามารถถามได้เลย พี่ๆพร้อมสอนตลอด เวลาให้งานก็มีการตกลงเวลาส่งเพื่อเป็นการให้เราประเมินศักยภาพของเรา และเพื่อให้รู้จักการทำงานที่เป็นระบบ การได้ฝึกงานที่นี่ให้ทั้งประสบการณ์การทำงานที่ดี ได้รู้จักพี่ๆที่น่ารัก และทำให้รู้ว่าการทำงานจริงมีอะไรที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียนอีกเยอะ”

นายสิทธิศักดิ์  รักยิ่ง หรือ น้องนิว จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝึกงานที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ก็แชร์ประสบการณ์ใหฟังว่า “เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับการได้รับโอกาสจาก gistda ให้เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ ทักษะการทำงานที่ดี ความเป็นมืออาชีพ และคำสอนของพี่ๆ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆกลับไปเพื่อใช้ในชีวิตการทำงานหลังออกจากชีวิตมหาลัย ขอขอบคุณพี่ๆ gistda ทุกคนจากใจครับ :-)”

น.ส.ศิริพร จันสน หรือน้อยฝ้าย มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกงานกับฝ่ายคลังข้อมูลและระบบบริการภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ก็ได้บรรยายความรู้สึกว่า  “ความรู้สึกที่ได้ฝึกสหกิจศึกษาใน สทอภ. ได้รับประสบการณ์ในการทำงานภายในองค์กร ฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียนมานำมาใช้ประโยชน์ได้ และยังได้รับความรู้ใหม่ๆ ทางด้านภาษา pythoncgi,json,javascript เป็นต้น อีกทั้งมีความประทับใจในการฝึกสหกิจครั้งนี้มาก พี่ๆในฝ่ายช่วยกันสอนเวลาที่ไม่เข้าใจงานที่ทำอยู่ และคอยให้คำปรึกษาทั้งในด้านความรู้ทางการเรียน และความรู้ในการใช้ชีวิต”

นายม่านฟ้า ภูศรีแก้ว หรือน้องเบนซ์ สุดสวย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ฝึกงานกับฝ่ายภูมิสังคม สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้เล่าให้ฟังว่า “การฝึกงานที่ Gistda เป็นสถานที่แรกที่คิดในใจหนูไว้อยู่แล้วว่าอยากมาฝึกงานที่นี่ เมื่อได้มาฝึกก็รู้ว่าที่นี่มีอะไรหลายๆอย่างให้หนูได้ศึกษาและเรียนรู้ การทำงานในองค์กรเป็นไปตามระบบทำให้มีความตื่นเต้นและท้าทายทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงานและทำงานที่นั่น ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆคนในองค์กรนะค่ะ ที่คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการฝึกงาน  ทำให้หนูรู้สึกผูกพันและหลงเสน่ห์การฝึกงานที่แห่งนี้ ถึงวันนี้หนูจะฝึกงานจบแล้ว แต่ก็ยังคงคิดถึงสถานที่ฝึกงานแห่งนี้ เพราะเป็นความฝันที่อยากจะทำงานเพียงได้มาฝึกงานที่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและจะเก็บประสบการณ์ที่ดีในการช่วงฝึกงานไปใช้ชีวิตจริงในการทำงานตลอดไปค่ะ”

น.ส.นภัสวรรณ วงค์ชมพู หรือ น้องทิพย์ สาวน้อยร่างเล็กแต่ใจใหญ่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ฝึกงานกับฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า“ได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานในฐานะบุคลากรขององค์กร ได้ลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พี่ๆที่ทำงานใจดี และเป็นกันเองมากค่ะ พี่ๆ สอนงานอย่างเต็มที่ พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัว คอยสอนงาน คอยแนะนำในการทำงานทุกอย่าง เวลาเมื่อมีข้อผิดพลาดในงานก็จะคอยชี้แนะ อธิบายให้เข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ทำให้สามารถเรียนรู้งานต่างๆ ได้ดี การฝึกงานที่จิสด้า จึงเปรียบเสมือนกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ได้สัมผัสการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานจริง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆ ค่ะ

นางสาวชยาภรณ์  เห่งนาเลน หรือน้องมิ้น  จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ฝึกงานกับฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคล ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังว่า “ในการฝึกงานครั้งนี้รู้สึกขอบคุณ GISTDA ที่ให้โอกาสได้เข้ามาฝึกงานที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคล ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจริงที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยมีพี่ๆที่คอยฝึกสอนและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง การได้ลองมาทำงานจริงนั้นช่วยฝึกให้เราเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงการปรับตัวเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มาฝึกงานอีกด้วย ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆนะคะ”

นายอภิเดช นุชเกษม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ก็ได้เล่าให้ฟังว่า “รู้สึกดีใจมากๆครับ ที่ได้ไปฝึกงานที่ gistda เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ และวิธีการทำงานของพี่ๆในฝ่าย ซึ่งผมจะนำความรู้และวิธีการทำงานของพี่ๆ ไปปรับใช้กับการทำงานของผม สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆที่ให้ประสบการณ์ที่มีค่ามากๆสำหรับผมครับ”

จะเห็นว่าเครือข่ายนักศึกษาฝึกงานของจิสด้านั้นมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งหลังจากที่จบการฝึกงานจิสด้าเชื่อมั่นว่าในอนาคตนั้น นักศึกษาเหล่านี้ก็จะพัฒนาความรู้ความสามารถจนกลายเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใช้เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับใครที่สนใจร่วมอยากจะมาส่วนหนึ่งของจิสด้า ตอนนี้จิสด้าได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกงานสหกิจ เพื่อฝึกงานในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 (ช่วงเวลาฝึกงาน รอบที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย. / รอบที่ 2 เดือน พ.ค.- ส.ค. / รอบที่ 3 ก.ย. – ธ.ค.) โดยนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 แต่หากไม่ถึง 2.5 จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย หากนักศึกษาผ่านการพิจารณามีค่าตอบแทน  300 บาท ต่อวัน จะปิดรับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นี้แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.วจีภรณ์ แจ่มไว โทร 02-561-4504-5 ต่อ 412 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.gistda.or.th/main/th/node/1830

แหล่งข้อมูล น.ส.วจีภรณ์ แจ่มไว

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN