ดาวเทียม FORMOSAT-2

formosat-2

ดาวเทียม FORMOSAT-2  (รายละเอียดภาพ 2 เมตร) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร พัฒนาโดยองค์การอวกาศแห่งชาติ (National Space Organization : NSPO) ได้ทำการเปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2004

ดาวเทียม FORMOSAT-2 สามารถบันทึกภาพปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติได้ ยกตัวอย่างเช่น แสงในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งดาวเทียมFORMOSAT-2 มีภารกิจทั้งการสำรวจระยะไกลและการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มปฎิบัตภารกิจในปี ค.ศ.2006

ดาวเทียม FORMOSAT -2 สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบสนับสนุนภาพ , ใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถนำมาใช้ในการประยุกต์การทำแผนที่ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลดาวเทียมในการติดตามโดยสามารถย้อนดูข้อมูลในอดีต เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนฐานข้อมูลในปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ทำให้มีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

formosat-2-mt-st-helen-web
Mount St. Helen, Washington  Image Credit : NSPO
formosat-2-rio-de-janeiro-web
Rio De Janeiro, Brazil  Image Credit : NSPO
formosat-2-taiwan-web
Taiwan Facility Image Credit : NSPO

คุณสมบัติของดาวเทียม Formosat-2

รายละเอียดข้อมูลภาพถ่าย • ขาวดำ : 2 เมตร
• สี : 2 เมตร (merge)
• Multispectral (R, G, B, NIR): 8 เมตร
• Bundle (separate Pan and MS images)
แบนด์ • P: 0.45 – 0.90 µm (Panchromatic)
• B1: 0.45 – 0.52 µm (น้ำเงิน)
• B2: 0.52 – 0.60 µm (เขียว)
• B3: 0.63 – 0.69 µm (แดง)
• B4: 0.76 – 0.90 µm (Near-infrared)
พื้นที่ครอบคลุมของภาพ 24 กิโลเมตร x 24 กิโลเมตร
การสำรวจซ้ำที่เดิม ทุกวัน
มุมของภารบันทึกภาพ Cross-track และ along-track (forward/aft): +/- 45 องศา
การทำงานของดาวเทียม การบันทึกภาพแบบ Panchromatic และ Multispectral สามารถบันทึกได้พร้อมกัน
Image Dynamics 8 bits/pixel
ขนาดไฟล์ภาพ
(level 1A without metadata)
• MS: 35 Mb
• Pan: 137 Mb

ข้อมูลจากดาวเทียม FORMOSAT-2

แบ่งตามการประมวลได้ 3 ระดับ ประกอบไปด้วย

ระดับ 1A

มีการปรับแก้เชิงมาตรรังสี (Radiometric correction) อันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์บันทึกภาพ

ระดับ 2A

มีการปรับแก้เชิงมาตรรังสี (Radiometric correction) เหมือนกันกับระดับ 1A และปรับแก้เชิงเลขาคณิต (Geometric correction) เพื่อปรับแก้ระบบพิกัดตามที่ผู้ใช้ต้องการ (ระบบพิกัดเริ่มต้นคือ UTM WGS 84)

ระดับ Ortho

มีการแก้ใขข้อมูลเชิงมาตรรังสี (Radiometric correction) เหมือนกับระดับ 1A รวมถึงการปรับแก้เชิงเลขาคณิต (Geometric corrrection) เพื่อปรับแก้ระบบพิกัดตามที่ผู้ใช้ต้องการ รวมไปถึงการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนความสูง (Relief distortions)

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN