สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

royalthaipolice_web
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 จากกรมตำรวจโดยกระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไทยซึ่งเทียบเท่ากรมดูแลกิจการตำรวจไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี

จุดกำเนิดแห่ง กรมตำรวจ เริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยมี ” กัปตัน เอส. เย. เบิร์ดเอมส์ ” เป็นผู้จัดตั้งกรมตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และชาวอังกฤษผู้นี้ก็นับว่าเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กัปตัน เอส. เย. เบิร์ดเอมส์ เป็นผู้ก่อตั้ง “กองโปลิศคอนสเตเบิล” หรือเรียกกันว่า “กองโปลิศ” ขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2403 โดยกัปตัน เอส.เย. เบิร์ดเอมส์ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองโปลิศ กรมตำรวจไทยนี้มีผู้บังคับบัญชาที่เรียกกันว่า ผู้บังคับกองโปลิศ – อธิบดีกรมตระเวน – อธิบดีกรมพลตระเวน – อธิบดีกรมตำรวจภูธร – อธิบดีกรมตำรวจภูธร และกรมตำรวจพระนครบาล จนกระทั่งเป็น  “อธิบดีกรมตำรวจ”

อธิบดีกรมตำรวจ ลำดับที่ 29 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก อธิบดีกรมตำรวจ เป็นคนสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กรมตำรวจโดยกระทรวงมหาดไทย ให้เหตุผลว่า กรมตำรวจที่เป็นกรมขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย สมควรโอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ให้ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง ให้มีอำนาจหน้าที่ในการักษาความมั่นคงภายใน ส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยที่มาตรา 230 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การโอนกรมที่มีผลเป็นการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ โดยไม่มีกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีผลตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 73 ก ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี โดยมี พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนแรก พ.ศ. 2542 – 2543

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งปรากฏสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งอยู่ติดกับถนนพระราม 1 ในทางทิศเหนือและอยู่ตรงข้ามกับวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ทางทิศใต้อยู่ติดกับสนามม้าราชกรีฑาสโมสร ที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงรีสีเขียว ซึ่งสีเขียวนั้นคือหญ้า และบริเวณรอบๆ เป็นอาคารสูงที่มีเงาปรากฏให้เห็นชัด ซึ่งอยู่ในย่านการค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวสรรพสินค้าในเมืองกรุงเทพมหานครที่สำคัญอีกย่านหนึ่ง

ที่มา : www.royalthaipolice.go.th

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN