โครงการคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers) โรงเรียนโสมาภาพัฒนา

img_3414

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้นำกิจกรรมคาราวานสัญจร โครงการคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กิจกรรมดังกล่าวได้เน้นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ผ่านการ์ตูน “คู่ซ่าท้าสำรวจ” ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีการแจกของรางวัล เพื่อให้เกิดความสนุกสนานควบคู่กันไปด้วย

โดยครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มีโอกาศจัดกิจกรรมคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกรอบพิเศษให้กับโรงเรียนโสมาภาพัฒนา ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.  รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 92 คน

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN