ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Thailand from Thaichote Banner

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต
ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต

 

พื้นที่ระหว่างแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยทางด้านตะวันออก ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รองรับด้วยหินปูนชุดราชบุรี ภูมิประเทศเป็นเขาแสดงธรณีสัณฐานคาสต์แบบเขาหินปูนฝาชีที่เด่นชัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ทางด้านเหนือของเทือกเขาหินปูนนี้ปรากฏเป็นแนวผาชันที่เกิดตามแนวรอยเลื่อน

Karst topography ที่มา www.ztopics.com

 

ภูมิประเทศบนเทือกเขาหินปูนแห่งนี้ นอกจากปรากฏลักษณะตะปุ่มตะป่ำของเขาหินปูนฝาชีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้ว ยังมีลักษณะของหุบเขาคาสต์ขนาดใหญ่ 2 แนว ได้แก่ แนวตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ห้วยกุ้ง และแนวตะวันตกเฉียงใต้ มีธารมุตซึ่งทำมุมเกือบตั้งฉากกัน คาดว่าเป็นหุบเขาคาสต์ที่เกิดจากการสะลายและยุบตัวตามแนวรอยเลื่อน

แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยกัดเซาะลึกลงในพื้นที่ภูมิประเทศ สร้างลานตะพักลำน้ำหลายระดับบนบริเวณที่ราบตะกอนน้ำพาของแม่น้ำทั้งสอง มีลักษณะภูมิประเทศลาดเอียงและมีร่องรอยของการลดระดับความสูงเป็นชั้นๆ ลงมาคล้ายคลานตะพักลำน้ำ

MAP_Kanchanaburi

ที่มา : หนังสือธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN