23 ปี ครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TH_MS_20012013_Suranaree
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี″ ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ระบบหลายช่วงคลื่น บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อักษรย่อคือ มทส. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาทำการจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ซึ่งอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วเสร็จทันการ เปิดดำเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

Suranaree_pic2Suranaree_pic1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Credit : korat51@hotmail.com

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นช่วง พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ในส่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จัดตั้งวิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา  โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสุรนารี” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ ให้เป็นสถานที่ตั้ง

Suranaree_pic3

ต่อมารัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งรัดจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยสุรนารี” โดยมีปลัดทบวง มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหาร ส่งเสริมเสรี ภาพทางวิชาการในการดำเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็นแหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณประโยชน์ต่อบุคคล

            ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต จะสามารถมองเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอยู่ใกล้กับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่ปรากฏบนภาพเป็นพื้นที่รูปปิดสีดำ และด้านล่างทางทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ทางฝั่งตะวันออกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบบริเวณพื้นที่สีเขียวและสีเหลืองที่มีลักษณะเป็นแปลงคือพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนสีน้ำตาลคือพื้นที่โล่ง และมีที่อยู่อาศัยปะปนอยู่ด้วย ดังปรากฏบนภาพเป็นจุดสีขาว

Suranaree map

ที่มา : http://web.sut.ac.th

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN