อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Ban Don Bey)

Thailand from Thaichote Banner

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบบันทึกภาพหลายช่วงคลื่น (MS) บริเวณอ่าวบ้านดอน 

Ao Ban Don 2

อ่าวบ้านดอน เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่บนฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นธรณีสัณฐานแบบสันดอนจะงอย ขอบเขตของอ่าวด้านใต้อยู่ที่บริเวณปากน้ำท่าทอง มีชายฝั่งเป็นแนวหยักตรงขึ้นไปทางเหนือแล้วเปลี่ยนแนวไปทางตะวันออก ลักษณะแนวชายฝั่งทะเลตลอดทั้งอ่าวเป็นทะเลตื้น มีป่าชายเลนขึ้นเป็นแนวตลอดขอบอ่าว บริเวณทับถมตะกอนเกิดจากบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีระดับความสูงต่างกัน ซึ่งจากปากแม่น้ำตาปีมีทางน้ำไหลออกสู่ทะเลหลายแนว ระหว่างบ้านคลองรางและบ้านปากน้ำ มีลักษณะการทับถมของตะกอนแบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ “รูปตีนนก” ทางน้ำสายต่างๆ สร้างคันดินธรรมชาติยื่นออกไปในทะเล ทำให้แนวชายฝั่งหยักเว้าคล้ายตีนนก นับเป็นตัวอย่างธรณีสัณฐานประเภทที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในประเทศไทย

ecotourism-125085-2 (1)
ชุมชนชาวประมงบ้านดอน ภาพจาก biogang.net

บ้านดอน เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์รอบอ่าวบ้านดอน เป็นศูนย์กลางการค้าขายนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยพัฒนามาพร้อม ๆ กับชุมชนโบราณอีกหลายแห่งที่อยู่บริเวณรอบอ่าวบ้านดอน เช่นเมืองไชยา เมืองท่าทอง และชุมชนที่อยู่ต้นน้ำคือเมืองเวียงสระ และเมืองท่าขนอน เมืองบ้านดอนผ่านรูปแบบการปกครองมาหลายยุคหลายสมัย จนที่สุดจึงเป็นที่ตั้งของตัวจังหวัดคืออำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ.2481

ค่าพิกัด 9° 11′ 6.02″ N , 99° 19′ 33.94″ E

ที่มา: หนังสือธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN