แม่น้ำเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Th_Moei River

แม่น้ำเมยเป็นแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำสาละวิน มีต้นกำเนิดในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไหลตามหุบเขาเป็นแนวยาวเกือบเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทำหน้าที่เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ผ่าน อ.แม่สอด อ.แม่ระนาด อ.ท่าสองยาง ในเขต จ.ตาก ไปบรรจบรวมกันแม่น้ำสาละวินที่อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีความยาว 327 กิโลเมตร เป็นพรมแดนธรรมชาติประหว่างไทยกับพม่าและมีความสำคัญในการลำเลียงสินค้าทางน้ำระหว่างไทยกับพม่า

แม่น้ำสาละวินไหลจากเหนือลงใต้ผ่านบริเวณภูเขาลงสู่ที่ราบและไหลลงสู่ทะเลอันดามัน การไหลย้อนของแม่น้ำเมยเป็นลักษณะการเกิดทางน้ำตามแนวรอยเลื่อน จนเกิดเป็นหุบเขาโค้งตามแนวรอยเลื่อนที่ตัดผ่านชั้นหินในบริเวณนี้ ส่วนหุบเขาแม่น้ำยวมเกิดตามแนวรอยเลื่อนแนวเดียวกันกับแม่น้ำงัด แม่น้ำงัดไหลย้อนขึ้นไปทางเหนือ รวมกับแม่น้ำยวมที่ไหลลงมาทางใต้ แล้วไหลไปทางตะวันตกตัดผ่านเทือกเขาลงสู่แม่น้ำเมย

Th_Moei-River-Google Earth

บรรยายกาศริมแม่น้ำเมย ภาพจาก Oknation.net
บรรยากาศริมแม่น้ำเมย ภาพจาก siamfishing.com

ที่มา : ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ

รวบรวมเนื้อหาโดย วิศรุตต์ ขวัญสิริดำรง

MAP_MaeHongSon

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN