น้ำครก จังหวัดน่าน (Oxbow Lake)

 

3

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณแม่น้ำน่านที่ อ.สา จ.น่าน แม่น้ำน่านไหลจากเหนือลงใต้ มีแม่น้ำสาไหลจากตะวันตกมารวมกับแม่น้ำน่านที่ อ.สา แม่น้ำน่านไหลผ่านแอ่งที่ราบในหุบเขา จ.น่าน  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตะกอนน้ำพาเป็นระดับขั้นบันได จัดเป็นธรณีสัณฐานแบบลานตะพักลำน้ำ บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำน่านในปัจจุบัน มีขอบเขตเห็นได้ในภาพถ่ายจากดาวเทียมมีความกว้างประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงนี้เกิดจากการทำงานของแม่น้ำน่านในแนวราบโดยการกวัดแกว่งและเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำ เรียกว่า “ทางน้ำโค้งตวัด” ส่วนของแม่น้ำที่ถูกตัดขาดเนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน กลายเป็นหนองน้ำมีรูปร่างโค้งงอตามสภาพของน้ำเดิม จัดเป็นธรณีสัณฐาน “ทะเลสาบรูปแอก” ในภาพบางแห่งยังมีน้ำขัง บางแห่งมีพืชน้ำขึ้น และบางแห่งตื้นเขินใช้ทำนา

oxbox lake

ธรณีสัณฐานทะเลสาบรูปแอกนี้คนท้องถิ่นใน อำเภอสา เรียกว่า “นํ้าครก”

ที่มา: หนังสือธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN