S&GI Smart Trainers (ระยะที่ 4 ) โครงการคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน

img_3221

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้นำกิจกรรมคาราวานสัญจร โครงการคาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลังเลิกเรียน (S&GI Smart Trainers) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้” ทั้งนี้ สทอภ. ได้เข้าจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนนำร่องใน กรุงเทพฯและปริมณฑล  กิจกรรมดังกล่าวได้เน้นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบการบรรยายความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดประยุกต์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศ  ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ผ่านเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีการแจกของรางวัล เพื่อให้เกิดความสนุกสนานควบคู่กันไปด้วย

โดยในครั้งนี้ถือเป็นการจัดโครงการในระยะที่ 4 จัดขึ้นช่วงวันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ.2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนพรตพิทยพยัต รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,201คน

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN