เขื่อนลำปาว

lampao-12

เขื่อนลำปาวป็นโครงการชล ประทานขนาดใหญ่ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือที่สร้างปิดลำน้ำปาว ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชี และห้วยยางโดยก่อสร้างที่เขตติดต่อระหว่าง อ.สหัสขันธ์ อ.เมือง และอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศคือ 7,800เมตร มีความสูงของสันเขื่อน 33 มตร เก็บกักน้ำได้ 1,430ล้านลุกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2506 เสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2511 เหตุที่สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำกั้นลำปาว เนื่องจากฝนในลุ่มน้ำนี้มีน้อย แต่ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในที่ราบลุ่มระหว่างลำปาวกับลำพานทำให้เสียหายแก่การเพาะปลูกอย่างมาก

lampao-7
ประโชน์ที่ได้จากการสร้างเขื่อนใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน 314,300 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 200,000 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในที่ราบลุ่มสองฝั่งลำปาวกับบางส่วนของลุ่มน้ำชีให้ลดลง

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN