2016 International Space Camp

การดำเนินกิจกรรม เกิดได้จาก 

โครงการ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น ใน Theme ของ “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง”

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักเสียสละและอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
 3. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
 4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

เกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชนระดับมัธยมต้น อายุ 12-14 ปี โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

– ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

– ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก

– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

– ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

สรุปผลการจัดกิจกรรม

 • จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม 36 คน
 • เจ้าหน้าที่ สทอภ. 17 คน / เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก 4 คน
 • ผลการประเมินความพึงพอใจ 85.94 {8645ed30ebfee2716765f004cf3f74a8c4ef5e59d5d4d4ef1cf40763c4bdb1fe}

 

 •  

   

  2016 International Space Camp

  ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองแดจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี

  สทอภ. ได้ดำเนินการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2016 International Space Camp ซึ่งจัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) โดยคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ไปเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้แทนเยาวชนจากนานาประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  วัตถุประสงค์

  1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นกลุ่ม
  3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำไปเข้าร่วมการแข่งขันผลงานระดับเยาวชนต่อไป

  เกณฑ์การประเมิน

  • ด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • ด้านสังคม ความเป็นผู้นำ/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือให้ความร่วมมือ/การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น/การกล้าแสดงออก
  • ด้านการให้ความร่วมมือกับ สทอภ. มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ สทอภ. (ส่งบทความ)/มีทัศนะคติทีดีต่อเทคโนโลยีอวกาศ

  ตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP จำนวน 6 คน

  1. เด็กหญิงศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์    โรงเรียนไทยคริสเตียน
  2. เด็กชายธัฐไท ศักดิ์กำจร               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  3. เด็กชายภูมิธเนษฐ ชำนาญเวช     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  4. เด็กหญิงวริศา ใจดี                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. เด็กชายวศิน ยืนยงวศิน                 โรงเรียนเทพศิรินทร์
  6. เด็กหญิงวริศรา สุทัศนทรวง          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

ค่ายเยาวชนอวกาศนานาชาติวันนี้เด็กไทยของเราเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและปล่อยจรวด (building rocket parachute) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนประกอบโมเดลจรวดขนาดเล็ก และส่งขึ้นสู่ความสูงประมาณ 5-6 เมตร โดยการแข่งขันจะวัดกันตรงที่จรวดที่ปล่อยร่มชูชีพและกางออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด และร่วงสู่พื้นด้วยความเร็วคงที่ ผลปรากฏว่ามีผู้แทนเยาวชน 3 คน จาก 3 ประเทศที่ได้รับรางวัล คือ ประเทศจีน ประเทศรีลังกา และประเทศไทย โดยน้องข้าวมอลต์

2

3  4

1

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 KARI ได้จัดกิจกรรมเล่นและเรียนรู้ให้กับเยาวชนจากนานาชาติ รวมถึงเยาวชนจากประเทศทั้ง 6 คน โดยช่วงเช้าพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตดั่งเดิมของคนเกาหลีในอดีต ณ Korea Folk Village ทำให้เยาวชนไทยทั้งหกคนเข้าใจและรู้จักคนเกาหลีมากขึ้นผ่านการบรรยายของไกด์ท้องถิ่นและการแสดงศิลปะวัฒธนธรรม และในช่วงบ่ายพาไปเล่นปลดปล่อยพลังงานที่ Gwacheon National Science Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่รวมแรงบันดาลใจด้านอวกาศโดยเฉพาะ ด้านในน้องๆไ้ดสัมผัสกับเทคโนโลยีอวกาศมากมาย อาทิเช่น ห้องปฎิบัติการควบคุมการปล่อยจรวดจำลอง International Space Station จำลอง จรวดนำส่ง ชุดนักบินอวกาศ กลไกไอพ่นจรวดนำส่ง รวมถึงได้เล่นกับเครื่องเล่น Gyroscope แบบสามที่นั่ง และอื่นๆอีกมากมาย ช่วงสุดท้ายของวันเยาวชนได้ชมภาพยนต์เรื่อง “Dream to fly” ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการการของอากาศยานที่ทำให้มนุษย์สามารถบินได้ซึ่งต้นกำเนิดนั้นเริ่มต้นมาจาก “ความฝัน”

6  5

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วันสุดท้ายของค่าย 2016 International Space Camps ทาง KARI ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนทุกคนได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่วิธีกำจัดขยะอวกาศที่มีประสิทธิภาพและการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอวกาศ ซึ่งเยาวชนทุกคนล้วนขมักเขม้นระดมความคิดจากประสบการณ์และความรู้ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดค่ายผสมผสานกับจิตนาการของเด็กๆเอง ผลงานที่ได้นับว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมอวกาศไม่น้อย และในตอนท้ายแต่ละกลุ่มต้องนำเสนอไอเดียหน้าห้องประชุม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 2 คนคือ น้องใบปาล์มและน้องไอซี รับหน้าที่ตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือซึ่งทั้งมีจำนวนสามทีมที่มีเยาวชนไทยเข้าไปมีส่วนร่วม ได้รับการโหวตจากทุกคนในห้องให้เป็นทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ และนำเสนอได้ประทับใจ โดยกลุ่มของน้องใบปาล์มได้รับรางวัลชนะเลิศ และกลุ่มของน้องไอซีและน้องทะเลได้รับรางวัลที่สองร่วมกัน เป็นอันจบภารกิจของเยาวชนไทยในเวทีนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างน่าประทับใจ โดยน้องๆเยาวชนไทยทั้ง 6 คนจะเดินทางด้วยสายการบินไทยถึงประเทศไทยวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:50 น.

7 10

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN