จิสด้า กับแรงบันดาลใจในอวกาศ (GISTDA & Space Inspiration)

paint-web-01

announcement-02
การแข่งขันวาดภาพจริง ตามหัวข้อที่ GISTDA กำหนด
แข่งขัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ณ Space Inspirium GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รางวัล :
ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ                              5,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          3,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         2,000 บาท

การส่งผลงาน :
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
196 พหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
หรือ Contest@gistda.or.th

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN