รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกกิจกรรมประกวดแนวคิดเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ Youth Presenter ครั้งที่ 2หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่จากอวกาศสู่ชีวิตประจำวัน”

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน / จังหวัด

ด.ช. ชนะพล  ภิรมย์ชาติ

จ. สระบุรี

ด.ช. นพวิชัย เหม่งเวหา

ร.ร.บ้านเรียนรุ่งอรุณ

ด.ช. ชัยบัญชา แรงกลาง

จ.ลพบุรี

ด.ญ. นภสร  พรมแม้น

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด.ญ. ภัททิยา พิบูลจินดา

ร.ร.กำเนิดวิทย์

ด.ช. กฤตภาส เดชาธรรมวงศ์

จ.นครสวรรค์

ด.ช. อริย์ธัช ชินบุรารัตน์

ร.ร.นานาชาติเอกมัย

ด.ญ. ชนันทร ศรีมาลานนท์

ร.ร.เซนฟรังส์ซิส เซเวียร์ นนทบุรี

ด.ญ. กัญญาณัฐ บัวศรี

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ด.ญ. กัลยดา เบญจลักษณพร

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ด.ญ. ชนัญญา พลิคามืน

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ด.ญ. นันท์ธีรา กิตติมงคลชัย

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช. ภูเบศวร์ บูรณทอง

ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช. ธนดล อามาตย์มนตรี

ร.ร.ขามแก่นนคร

ด.ญ. ภัทอาภา ศรีนอก

ร.ร.ขามแก่นนคร

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ โปรดรอการติดต่อกลับจากผู้จัดการแข่งขัน เพื่อชี้แจงรายละเอียด

และการนัดหมายการแข่งขันในรอบต่อไป

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5
โทรสาร : 0-2561-4503

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN