“United Through Space” อายุ 8-11 ปี พ.ศ.2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ใน หัวข้อ “United Through Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่วันวันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน พ.ศ.2560 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 637 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ตัวแทนประเทศไทย

ด.ญ.นภัทร แตงสี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

ตัวแทนประเทศไทย

ด.ญ.วรวลัญช์ วราโชติ
บ้านเด็กศิลป์ จ.สมุทรปราการ

ตัวแทนประเทศไทย

ด.ช.ธรรมวิชญ์ เหมันต์วิเชียร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จ.เชียงใหม่

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN