GISTDA SPACE CAMP ประจำปี 2560

โครงการ GISTDA SPACE CAMP ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นแต่โอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชนไทยนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากและมีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับ
อุปกรณ์จริง จนเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้มีการจัดกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ขึ้นมีเยาวชนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถค้นหาตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติได้ เช่น 2016 International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้เยาวชนไทยมีการพัฒนาศักยภาพด้านอวกาศอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้มีประสิทธิ เยาวนชนที่สามารถทางด้านนี้ได้พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการแนวความคิด ต่อยอดและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหา ตามหลักของ STEM ได้อย่างแท้จริง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมนี้ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง

 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ใน Theme ของ “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ อาทิ วิศวกรดาวเทียม  นักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
  2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น    
  3. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
  4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

3.เป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนอายุ 11-15 ปี รุ่นละ 30 คน  รวมจำนวนทั้งหมด 60 คน

4.ระยะเวลาในการจัด
จำนวน 5 วัน

 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560

5.สถานที่จัด

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

6.ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท

7.กำหนดการ

 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

08:30-09:00 รายงานตัวและลงทะเบียน รับอุปกรณ์ประจำตัว

09:00-09:15 พิธีเปิด

โดย  นายอนสุรณ์ รังสิพานิช (อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

09:15-10:30 แนะนำโครงการ / กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและแนะนำพี่กลุ่ม

10:30-12:30 ออกเดินทางศึกษาสภาพแวดล้อม (บางเขน-อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา)

12:30-13:30 รับประทานอาหารกลางวัน

13:30-14:45 “สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย Nasa”

โดย นางสาวชิสาพันร์ สุปัญญาโชติสกุล (นักวิจัย GISTDA)

14:45-15:30 “ทําความรู้จักกับนักบินอวกาศตัวจริง”

โดย Ms.Naoko Yamazaki (อดีตนักบินอวกาศสังกัด The Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA)

15:3015:45 รับประทานอาหารว่าง

15:45-16:30 สนามทดลองที่ 1 : “การปลูกพืชในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:3019:00 สรุปภาพรวมของกิจกรรมประจำวัน

 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-09:00 “เรียนรู้จากประสบการณ์” จากตัวแทนประเทศไทยสู่ International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี

โดย เด็กชายภูมิธเนษฐ ชํานาญเวช และ เด็กชายธัฐไท ศักดิ์กำจร
ตัวแทนเยาวชนไทยจากค่าย GISTDA SPACE CAMP #1

09:00-10:30 สนามทดลองที่ 2 : “ออกสำรวจโลกด้วยดวงตาจากอวกาศ”

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 “เรียนรู้กระบวนการทํางานกับดาวเทียมไทยโชต”

โดย เจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (วิศวกร GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 “Edutainment at SPACE INSPIRIUM : Space & Earth” เล่นและเรียนรู้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจ โดย เจ้าหน้าที่ Space Inspirium

14:30-14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 สนามทดลองที่ 3 : เล่นและเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลกของเราผ่าน SI

16:00-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00-20:00 สนามทดลองที่ 4 : นิทานแห่งดวงดาว เรื่องราวแห่งการค้นพบ

โดย นางสาวณัฐยา ศิริวนสกลุ / นางสาวสาวิตรี เดชศรีมนตรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:30 รับประทานอาหารเช้า

08:30-10:30 “Geocaching พิกัดซ่าท้าตะลุย : อธิบายวิธีเล่น”

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 สนามทดลองที่ 5 : ตามล่าหาพิกัดด้วยดาวเทียม

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:45 สนามทดลองที่ 6 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : ดาวเทียมจิ๋ว

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

13:45-14:15 สนามทดลองที่ 7 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : จรวดกระดาษ

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

14:15-14:30 รับประทานอาหารว่าง

14:30-16:30 สนามทดลองที่ 8 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : จรวดขวดน้ำ

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

16:30-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-10:30 “ของขวัญจากอวกาศ ภาพสร้างจิตนาการ”
โดย นายนรุตม์ สุนทรานนท์ (นักวิจัย GISTDA)

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 “Space Education the series. CAN SAT CUBE SAT”
โดย นางสาวทิพวรรณ วันวิเวก (นักวิจัย GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 สนามทดลองที่ 9 : Parachute, you can do it!

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

14:30-15:00 รับประทานอาหารว่าง

15:00-18:00 สนามทดลองที่ 9 : Parachute, you can do it! (ต่อ)

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

18:00-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ THE SHOW MUSH GO ON

โดย น้องค่าย & พี่เลี้ยงค่าย

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-11:30 การนําเสนอผลงานเด็กไทยก้าวไกลไปในอวกาศ

10:45-11:00 รับประทานอาหารว่าง

11:00-12:00 พิธีปิด

โดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา (รักษาการผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00 เก็บสัมภาระ

14:00-16:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

 

 • GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

08:30-09:00 รายงานตัวและลงทะเบียน รับอุปกรณ์ประจำตัว

09:00-09:15 พิธีเปิด

โดย  นายอนสุรณ์ รังสิพานิช (อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

09:15-10:30 แนะนำโครงการ / กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและแนะนำพี่กลุ่ม

10:30-12:30 ออกเดินทางศึกษาสภาพแวดล้อม (บางเขน-อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา)

12:30-13:30 รับประทานอาหารกลางวัน

13:30-14:45 “สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย Nasa”

โดย นางสาวชิสาพันร์ สุปัญญาโชติสกุล (นักวิจัย GISTDA)

14:45-15:30 “ทําความรู้จักกับนักบินอวกาศตัวจริง”

โดย Ms.Naoko Yamazaki (อดีตนักบินอวกาศสังกัด The Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA)

15:3015:45 รับประทานอาหารว่าง

15:45-16:30 สนามทดลองที่ 1 : “การปลูกพืชในภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”

โดย นายวสันชัย วงศ์สันติวนิช (วิศวกรอวกาศ GISTDA)

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:3019:00 สรุปภาพรวมของกิจกรรมประจำวัน

 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-09:00 “เรียนรู้จากประสบการณ์” จากตัวแทนประเทศไทยสู่ International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี

โดย เด็กหญิงวริศรา สุทัศนทรวง และเด็กหญิงวริศา ใจดี
ตัวแทนเยาวชนไทยจากค่าย GISTDA SPACE CAMP #1

09:00-10:30 สนามทดลองที่ 2 : “ออกสำรวจโลกด้วยดวงตาจากอวกาศ”

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 “เรียนรู้กระบวนการทํางานกับดาวเทียมไทยโชต”

โดย เจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (วิศวกร GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 “Edutainment at SPACE INSPIRIUM : Space & Earth” เล่นและเรียนรู้เพื่อค้นพบแรงบันดาลใจ โดย เจ้าหน้าที่ Space Inspirium

14:30-14:45 รับประทานอาหารว่าง

14:45-16:00 สนามทดลองที่ 3 : เล่นและเรียนรู้เพื่อเข้าใจโลกของเราผ่าน SI

16:00-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:00 รับประทานอาหารเย็น

18:00-20:00 สนามทดลองที่ 4 : นิทานแห่งดวงดาว เรื่องราวแห่งการค้นพบ

โดย นางสาวณัฐยา ศิริวนสกลุ / นางสาวสาวิตรี เดชศรีมนตรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:30 รับประทานอาหารเช้า

08:30-10:30 “Geocaching พิกัดซ่าท้าตะลุย : อธิบายวิธีเล่น”

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 สนามทดลองที่ 5 : ตามล่าหาพิกัดด้วยดาวเทียม

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-13:45 สนามทดลองที่ 6 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : ดาวเทียมจิ๋ว

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

13:45-14:15 สนามทดลองที่ 7 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : จรวดกระดาษ

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

14:15-14:30 รับประทานอาหารว่าง

14:30-16:30 สนามทดลองที่ 8 : สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง : จรวดขวดน้ำ

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

16:30-17:30 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17:30-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

06:30-07:00 ออกกำลังกาย

07:00-07:30 ทำกิจวัตรส่วนตัว

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-10:30 “ของขวัญจากอวกาศ ภาพสร้างจิตนาการ”
โดย นายนรุตม์ สุนทรานนท์ (นักวิจัย GISTDA)

10:30-10:45 รับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 “Space Education the series. CAN SAT CUBE SAT”
โดย นางสาวทิพวรรณ วันวิเวก (นักวิจัย GISTDA)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 สนามทดลองที่ 9 : Parachute, you can do it!

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

14:30-15:00 รับประทานอาหารว่าง

15:00-18:00 สนามทดลองที่ 9 : Parachute, you can do it! (ต่อ)

โดย ทีมวิทยากรจาก GISTDA

18:00-18:30 รับประทานอาหารเย็น

18:30-19:30 กิจกรรมนันทนาการ THE SHOW MUSH GO ON

โดย น้องค่าย & พี่เลี้ยงค่าย

 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

07:00-07:30 ตื่นนอน  (ทำธุระส่วนตัว)

07:30-08:00 รับประทานอาหารเช้า

08:00-11:30 การนําเสนอผลงานเด็กไทยก้าวไกลไปในอวกาศ

10:45-11:00 รับประทานอาหารว่าง

11:00-12:00 พิธีปิด

โดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา (รักษาการผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้)

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:00 เก็บสัมภาระ

14:00-16:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

 

   

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN