กิจกรรม GISTDA for KIDS CAMP

 กิจกรรม GISTDA for KIDS CAMP

“สนุกคิดส์ พิชิตอวกาศ” 

กิจกรรมมในการสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย เพื่อเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศไทย

ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เปิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศในนาม Space Inspirium เพื่อเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย นับเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศไทย โดยจะเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมของ GISTDA for Youth ที่ได้มีการดำเนินงานอยู่แล้วในช่วงอายุระหว่าง   12-14 ปี เป็นช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี เนื่องจากช่วงอายุดังกล่าวถือเป็นช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ ต่อยอด และสร้างแรงจูงใจในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตนี้ กิจกรรม GISTDA for KIDS CAMP จึงมีกำหนดจัดขึ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญอาทิ วิศวกรดาวเทียมนักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่ พร้อมทั้งได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีมและรู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น

3. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและ  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เยาวชนได้เข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) และบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่

มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเป็นอย่างดี

2. เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น

3. เยาวชนได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำไป

ต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดกิจกรรม

     จัดกิจกรรมในลักษณะของการบรรยายและการปฏิบัติการ (workshop) โดยการกำกับดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอวกาศ เยาวชนจะได้รับการฟังบรรยาย รวมถึงซักถามข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดและได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นเยาวชนจะได้ทดลองการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยหัวข้อการบรรยายและการปฏิบัติการครอบลคลุม 3 ฐานกิจกรรมได้แก่

ฐานกิจกรรมที่ 1 อยากให้น้อง"ลองบิน"

        

      

       

       

     

ฐานกิจกรรมที่ 2 ภารกิจพิชิตดาวอังคาร "Sphero on Mar"

    

    

ฐานกิจกรรมที่ 3 Space Inspirium

      

    

    

วันที่จัดกิจกรรม :

เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

กลุ่มเยาวชน :

อายุ 10-12 ปี จำนวน 80 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN