การอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับโดย มี ดร.ศุภกร ศรเพชร ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

การอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่แบบภูมิสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้อย่าง STEM ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน

กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่

1.ฐานการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลองบินและการเรียนรู้ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ

2.ฐานการสาธิตปฎิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับในรุ่นต่างๆ พร้อมทั้งฝึกการควบคุมอากาศไร้คนขับ

3.ฐานการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

โดยครั้งนี้ สทอภ. ได้สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการศึกษา นายวีรวัฒน์ จันทวงษ์ และ น..สุกัญญา พูลเสน นักวิชาการเผยแพร่ จาก จิสด้า เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว เนื่องจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Aerospace Smart School เพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบการนำโดรนมาใช้ส่งเสริมการศึกษายุคใหม่รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

ติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับโดรนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ผ่านชมรม SatitNPUAerospac ได้ที่ https://www.facebook.com/SatitNPUAerospace/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN