GAF เปิดตัวจุดอ้างอิง x,y,z สำหรับการทำภาพออร์โธจากข้อมูลภาพรายละเอียดสูงมาก (VHR)

GAF AG เปิดตัว Euro-Maps 3D สำหรับภาพออร์โธ (ortho) และ แบบจำลองความสูงแบบดิจิทัล (DEM) ที่มีความสอดคล้องกันทั่วโลก และ ออร์โธเลเยอร์ที่มีจุดอ้างอิง x, y, z ที่สมบูรณ์แบบจากข้อมูล VHR (ภาพรายละเอียดสูงมาก) อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Copernicus และการแปลงภาพออร์โธจากข้อมูลภาพเชิงพื้นที่รายละเอียดสูงครอบคลุมเกือบ 3.5 ล้านกิโลเมตรของพื้นที่ในสัญญาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ GAF เข้าใจถึงความต้องการข้อมูลอ้างอิง x, y, z ที่สอดคล้องกัน เพื่อลดการบิดเบือนของผลิตภัณฑ์ภาพออร์โธต่าง ๆ

GAF จึงเปิดตัว Euro-Maps 3D สำหรับภาพออร์โธ ประกอบด้วย ภาพออร์โธเลเยอร์ที่มีความละเอียด 2.5 เมตร และ แบบจำลองความสูงแบบดิจิทัล (DEM) ที่มีระยะห่าง 10 เมตร ทั้งสองส่วนนี้ได้มาจากข้อมูลที่ผลิตโดยดาวเทียม Indian Cartosat-1 ซึ่งมีกล้องสเตอริโอแบบออปติคอล ที่ให้ความละเอียด 2.5 ม. หากข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน ออร์โธเลเยอร์ และ แบบจำลองความสูงแบบดิจิทัล จะมีรูปทรงเรขาคณิตที่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้สามารถสร้างจุดอ้างอิง x, y, z ที่มีความสมบูรณ์แบบ การทดสอบในพื้นที่เมืองและภูเขาในยุโรปหลายแห่งด้วยภาพรายละเอียดสูงมาก (VHR) จากดาวเทียม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงความแม่นยำทางเรขาคณิตของภาพออร์โธในพื้นที่ยุโรป

Euro-Maps 3D สำหรับภาพออร์โธ

Euro-Maps 3D แบบจำลองพื้นผิวแบบดิจิทัล มาดริด, สเปน. © GAF AG. เนื้อหาจาก © Antrix, โดย GAF AG.

 

ชั้นภาพออร์โธ panchromatic ความละเอียด 2.5 ม. ได้จากภาพที่อยู่ใกล้กับจุดต่ำสุดของคู่สเตอริโอ Cartosat-1 เรียงซ้อนกันโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่รวมถึงความสูงของเมฆและความสูงของดวงอาทิตย์

แบบจำลองความสูงแบบดิจิทัล (DEM) ที่มีระยะห่างระหว่างตำแหน่งอ้างอิง 10 เมตร เป็นการประมาณที่ดีสำหรับแบบจำลองภูมิประเทศแบบดิจิทัล (DTM) สำหรับพื้นที่ในเขตเมือง และ แบบจำลองพื้นผิวแบบดิจิทัล (DSM) ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้การบิดเบือนรูปทรงเรขาคณิตในภาพออร์โธรายละเอียดสูงมากเหนือพื้นที่ที่สร้างขึ้นน้อยลง

ข้อมูลสเตอริโอครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก IRS-P5 Cartosat-1

ในยุโรปข้อมูลจะมาจากคู่สเตอริโอถึง 15 คู่ การใช้คู่สเตอริโอหลายคู่ทำให้ได้มุมที่แตกต่างกันช่วยลดพื้นที่ว่างให้น้อยลง ทำให้ถูกเติมเต็มด้วยแบบจำลองความสูงแบบดิจิทัล (DEM) อื่น ๆ และ การวัดความสูงจำนวนหลายครั้งทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น สำหรับแหล่งน้ำที่สำคัญจะถูกตรวจจับอัตโนมัติจากข้อมูล Sentinel-2 และทำให้แบนราบตามข้อมูลนั้น

ประเทศสมาชิก EEA 39 ประเทศเกือบทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมและ GAF วางแผนที่จะผลิตและแก้ไขในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2561

สำหรับสายการผลิตแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์อวกาศเยอรมัน(DLR) ถูกใช้เพื่อสร้าง ภาพออร์โธ และ ผลิตภัณฑ์ Euro-Maps 3D DSM (แบบจำลองพื้นผิวดิจิทัล) หลายล้านตารางกิโลเมตร


ที่มาบทความ : geoinformatics.com บันทึก : เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สืบค้นจาก : http://geoinformatics.com/gaf-introduces-reference-in-x-y-z-for-orthorectification-of-vhr-data/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN