การประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561

จัดโดย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ


หลักการและเหตุผล
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ นอกจากจะมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ยังเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ตามนโยบายรัฐบาล โดยการวางรากฐานสร้างคนยุคใหม่ให้มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลให้เกิดการต่อยอดแนวความคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้จัดการประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้โดรนเป็นหนึ่งในเครื่องมือเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลักการของการคิดเชิงพื้นที่ และการเรียนรู้แบบ STEM อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะโดรนสำหรับงานด้านการสำรวจในอนาคต
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความคิดเชิงพื้นที่ (Spatial Thinking) ในกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาแบบ STEM อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
 4. เพื่อพัฒนาต้นแบบโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน นำไปเผยแพร่เป็นแนวทาง ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
 5. เพื่อสร้างเวทีประกวดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศ

เป้าหมาย

 1. สนับสนุนสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้โดรน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
 2. สร้างเวทีการประกวดการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน ตลอดจนนำผลงานไปประยุกต์ใช้จริงในสังคม

รูปแบบการแข่งขัน

การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับภูมิภาค
 • การแข่งขันในระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้แต่ละทีมส่งข้อเสนอโครงงานฯ ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดการศึกษาเท่านั้น ไม่ต้องระบุสรุปผลการวิเคราะห์ และส่งข้อเสนอโครงงานฯ ไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 แห่ง เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการให้เป็นตัวแทนภูมิภาคละ 3 ทีม พร้อมได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท
 1. ระดับประเทศ
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 18 ทีมหรือโรงเรียน จะต้องดำเนินโครงงานให้แล้วเสร็จ และมีสรุปผลการศึกษาของโครงงานฯ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิภาคก่อนส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ พร้อมนำเสนอผลการศึกษาของโครงงานฯ บนเวที เวลา 7-10 นาทีต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานฯ 3 ท่าน ได้แก่ นายประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์ (CEO I-BITZ COMPANY LIMITED), นายณรงค์ แสงแก้ว (ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท.) และนายบุญยะสิทธิ์ ขอบคุณ (วิศวกร สทอภ.) โดยมีผลการตัดสินดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

ผลงาน “Guardian Of The Beach”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

ผลงาน “การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโดรนเพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง และหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่อง Detect Drain”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

ผลงาน “การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจแนวรอยเลื่อนในพื้นที่รอบแอ่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”

รางวัล Top Vote ได้แก่  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผลงาน “การใช้โดรนบินสำรวจปัจจัยทางกายภาพ และปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ในแต่ละระดับความสูง เปรียบเทียบบริเวณในเมืองและนอกเมือง เพื่อสร้างแผนที่ 3 มิติ”

 

รางวัลการแข่งขัน

 • ระดับภูมิภาค ทุนผลิตโครงงานฯ 18 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัล ละ 3,000 บาท
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
  • รางวัล Top Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN