เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบศีรีขันธ์


เขาสามร้อยยอด เป็นทิวเขาหินปูนเป็นวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเขตต่อเนื่องของ อำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยทิวเขาสูงชันต่อเนื่องเป็นทิวเขาใหญ่ และกลุ่มเขาโดดตามแนวชายทะเลเป็นหย่อมๆ

เขาสามร้อยยอด 3D

บริเวณทิวเขาสามร้อยยอดมียอดแหลมเป็นจำนวนมาก แสดงถึงลักษณะเด่นของธรณีสัณฐานแบบคาสต์ รองรับด้วยหินปูนเนื้อโดโลไมต์ ในยุดเพอร์เมียน กลุ่มหินราชบุรี อายุประมาณ 245-286 ล้านปี โครงสร้างเป็นชั้นหินโค้งงอ มีขอบเป็นเขาหินปูนผาชัน เกิดจากการกัดกร่อนทางแนวราบของทางน้ำไหลหรือคลื่นกระแสน้ำ ทำให้บริเวณตีนเขาถูกกัดกร่อนและส่วนบนของหินปูนพังลงมาเป็นหน้าผาชัน

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาธรณีสัณฐานและวิวัฒนาการบริเวณชายฝั่งที่รายล้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณนั้นเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมีถ้ำพระยานคร ซึ่งติดหนึ่งในถ้ำที่สวยติดอันดับ 10 ของโลก

Source: https://commons.wikimedia.org

Source: https://commons.wikimedia.org

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN