หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล

หมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูลด้านทิศตะวันตกสุด กลางทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร มียอดเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 703 เมตร บริเวณโดยรอบเกาะเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมีชายหาดที่สวยงาม

ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต ยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิด เป็นเทือกเขา และถํ้า ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตแสดงให้เห็นถึงบริเวณโดยรอบของเกาะ เป็นหาดทรายสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นในเรื่องของตะกอนหินทรายแป้งสีขาวที่เกิดการผุพังของหินแล้วถูกพัดพามาสะสมตัวบริเวณรอบๆ เกาะ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN