กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “I am an ASTRONAUT”

กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ

———————————————————————————————-

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร

www.facebook.com/Gistda4Youth
โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111

www.nsm.or.th
โทรศัพท์ : 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN