หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งในด้านความหลากหลายของรายละเอียดภาพและความถี่ในการบันทึกซ้ำที่เดิมที่มากขึ้น ข้อได้เปรียบนี้ ทำให้ได้ข้อมูลจากระยะไกลอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรของประเทศไทย หลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสัญญาณ การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบผลการจำแนกข้อมูล รวมถึงเทคนิคและวิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหลักสูตร

ผศ. ดร.สัญญา สราภิรมย์หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดร.ฐนิตา เสือป่าหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
 • เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพื่อการวางแผนจัดการด้านต่างๆ ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากระยะไกลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานข้อมูลจากระยะไกล เพื่อการสำรวจและติดตามทรัพยากร ผู้ที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการติดตามและจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 หลักการพื้นฐานการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing)

 • ความหมายของการรับรู้จากระยะไกล
 • กระบวนการและองค์ประกอบการรับรู้จากระยะไกล
 • ประเภทและวงโคจรของดาวเทียม
 • คุณลักษณะข้อมูลดาวเทียม
 • เอกลักษณ์เชิงคลื่น (Spectral Signature)

Module 2 การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)

 • หลักการแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา
 • ปฏิบัติการการแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา

Module 3 การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม (Image Processing)

 • การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)
 • เทคนิคการเชื่อมต่อภาพ (Image Mosaic) และการตัดภาพ (Subset Image)
 • การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์
  -หลักการจำแนกประเภทข้อมูลแบบไม่กำกับ (Unsupervised Classification)
  -หลักการจำแนกประเภทข้อมูลแบบกำกับ (Supervised Classification)
 • การประเมินความถูกต้องจากการจำแนกประเภทข้อมูลจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ (Accuracy Assessment)

Module 4 หลักการทำงานเครื่อง Spectroradiometer

 • เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง Spectroradiometer
 • ปฏิบัติฝึกการใช้งานเครื่อง Spectroradiometer

Module 5 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

 • การวางแผนสำรวจข้อมูลภาคสนาม
 • ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ERDAS IMAGINE
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของ สทอภ.
ค่าลงทะเบียน 10,500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
การประเมินผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้
-เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
-ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด