ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

(AEROSPACE SMART SCHOOL)

 1. โรงเรียนอุดมดรุณี                         จ.สุโขทัย
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      จ.พิษณุโลก
 3. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           จ.พิษณุโลก
 4. โรงเรียนสักงาม                             จ.กำแพงเพชร
 5. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์          จ.สุโขทัย
 6. โรงเรียนผดุงปัญญา                      จ.ตาก
 7. โรงเรียนวัชรวิทยา                        จ.กำแพงเพชร
 8. โรงเรียนตากพิทยาคม                  จ.ตาก
 9. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม              จ.สุโขทัย
 10. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม         จ.เพชรบูรณ์
 11. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม       จ.กำแพงเพชร

หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • โทรศัพท์: 02 561 4504-5 ต่อ 421,422
 • โทรสาร: 0-2561-4503
 • อีเมล: contest@gistda.or.th