GISTDA SPACE CAMP #4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่4

“สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต”

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 • ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท (รวมค่าอาหาร+ที่พัก+เอกสารและของที่ระลึก) รับจำนวนจำกัด 36 คน

 

ลงทะเบียน GISTDA SPACE CAMP Online!! ได้แล้วที่นี่

 

หลักการแล­­ะเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นแต่โอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชนไทยนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากและมีโอกาสน้อยที่จะได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริง การเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้เยาวชนไทยมีการพัฒนาศักยภาพด้านอวกาศอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้มีประสิทธิ เยาวนชนที่สามารถทางด้านนี้ได้พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการแนวความคิด ต่อยอดและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหา ตามหลักของ STEM ได้อย่างแท้จริง ได้กำหนดการจัดกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ อาทิ วิศวกรดาวเทียม  นักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเผยแพร่ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการ ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักเสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
 • เพื่อให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

เป้าหมาย

 • กลุ่มเยาวชนอายุ 15-18 ปี จำนวนทั้งหมด 36 คน

ระยะเวลาในการจัด

 • จำนวน 5 วัน GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัด

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทอภ.
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในประเทศไทย

ลักษณะการจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมในลักษณะของการบรรยายและการปฏิบัติการ(workshop) โดยการกำกับดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอวกาศ เยาวชนจะได้รับการฟังบรรยาย รวมถึงซักถามข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดและได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นเยาวชนจะได้ทดลองการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยหัวข้อการบรรยายและการปฏิบัติการประกอบด้วย

 • เปิดประสบการณ์เด็กไทย กับการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับอวกาศ
 • MARS Generation ความหวังของมนุษยชาติ
 • วัตถุในอวกาศ
 • อากาศยานไร้คนขับ
 • หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียมไทยโชต
 • หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • การศึกษาดูงาน ณ สถานีรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมไทยโชต
 • เยี่ยมชม Space Inspirium พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง กิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเกียรติบัตรจาก  สทอภ.

หมายเหตุ  เยาวชนที่จะได้รับเกียรติบัตรจาก สทอภ.  จะต้องเข้าร่วมค่าย GISTDA SPACE CAMP ไม่น้อยกว่า 80%  ของกิจกรรมทั้งหมด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2561 4504-5 ต่อ 421, 422และ 08 1752 5121
โทรสาร:  0 2561 4503
E-mail: training@gistda.or.th
Website: http://learn.gistda.or.th/
Facebook:  https://www.facebook.com/Gistda4Youth/

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นกลุ่ม
 3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
 4. เยาวชนมีศักยภาพในการคิดเชิงสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดของตนเองในการร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกับ GISTDA

ค่าลงทะเบียน

 • 6,500 บาท

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เสื้อค่าย GISTDA SPACE CAMP
 • กระเป๋าพร้อมเอกสารการเรียนรู้
 • ที่พัก ณ อาคาร Vertical View ตลอดกิจกรรม 5 วัน
 • อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ ในแต่ละวัน
 • ศึกษาดูงาน ณ สถานีรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมไทยโชต
 • เยี่ยมชม Space Inspirium