คำศัทพ์ภูมิศาสตร์

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
access control
การควบคุมการเข้าถึง
combination of authentication and authorization
การรวมกันของการพิสูจน์ตัวจริงและการอนุญาต
accuracy of measurement
ความแม่นของการวัด
closeness of agreement between a test result or measurement result and the true value
ความใกล้เคียงของข้อสรุประหว่าง ผลการทดสอบหรือผลการตรวจวัดและค่าจริงที่ใช้อ้างอิง
active sensor
เครื่องรับรู้แบบแอกทิฟ
sensor that generates the energy that it uses to perform the sensing
เครื่องรับรู้ที่สร้างพลังงานขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการ
active sonar
โซนาร์แบบแอกทิฟ
type of active sensor that transmits sound waves into the water and receives the returned waves echoed from objects in the water
เครื่องรับรู้แบบแอกทิฟประเภทหนึ่ง ที่ใช้การส่งผ่านคลื่นเสียงลงไปในน้ำและรับคลื่นสะท้อนกลับจากวัตถุที่อยู่ในน้ำ
administrative source
แหล่งข้อมูลการบริหาร
source with the administrative description (where applicable) of the parties involved, the rights, restrictions and responsibilities created and the basic administrative units affected
แหล่งข้อมูลที่มีคำอธิบายจากฝ่ายบริหาร (ที่เหมาะสม)ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง, สิทธิ, ข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่กำหนดขึ้นและหน่วยงานบริหารมูลฐานที่ได้ร้บ ผลกระทบ
agency
การเป็นตัวแทน/องค์การ
legal relationship of a person (called the agent) who acts on behalf of another person,company, or government (called the principal)
ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของ บคุคล(เรียกว่า”ตัวแทน”)ที่ทำหน้าที่ในนามของบุคคลอื่น, บริษัทหรือรัฐบาล (เรียกว่า“บุคคล สำคัญ” หรือ “ผู้มอบฉันทะ” หรือ “ผู้มอบอำนาจ”)
agent
ตัวแทน
one who acts on behalf of another
ผู้ที่ทำหน้าที่ในนามของผู้อื่น
area recording
การบันทึกพื้นที่
instantaneously recording an image in a single frame
บันทึกภาพทันทีทันใดในหนึ่งเฟรม/ ในหนึ่งภาพ
attribute event
เหตุการณ์ แอตทริบิวต์
value of an attribute of a feature that may apply to only part of the feature
ค่าลักษณะประจำ (แอตทริบิวต์) ของรูปลักษณ์ท่ีอาจนำไปใช้เพียงส่วนหนึ่งของรูปลักษณ์นั้น
attributed feature
รูปลักษณ์แอตทริบิวต์
feature along which an attribute event applies
รูปลักษณ์ที่มีลักษณะตามเหตุการณ์ลักษณะประจำที่นำมาใช้
authentication
การพิสูจน์ตัวจริง
verification that a potential partner in a conversation is capable of representing a person or organization
การตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรที่กล่าวอ้างจริง
authorization
การอนุญาต

determination whethera subject is allowed to have the specified types of access to a particular resource

การกำหนดความสามารถหรือระดับการเข้าถึงทรัพยากรของสิ่งหนึ่ง
 
basic administrative unit
หน่วยการบริหารขั้นพื้นฐาน
baunit
administrative entity, subject to registration   (by law), or recordation [by informal right , or customary right, or another social tenure relationship], consisting of zero or more spatial units against which (one or more) unique and homogeneous rights [e.g. ownership right or land  use right], responsibilities or restrictions are associated to the whole entity, as included in a land administration system
เอนทิตีการบริหาร, ต้องมีการลงทะเบียน (ตามกฎหมาย),การจดทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน (ด้วยสิทธิอย่างไม่เป็นทางการ หรือสิทธิตามธรรมเนียม หรือความสมพันธ์ของการครอบครองทางสังคมแบบอื่น ๆ) ประกอบด้วยหน่วยเชิงพื้นที่ (ซึ่งอาจมีหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า) ที่สิทธิไม่ซ้ำกันและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เช่น สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน), ความรับผิดชอบหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีทั้งหมด, เช่นเดียวกับที่รวมอยู่ในระบบบริหารจัดการที่ดิน
blooming
บลูมมิง เบ่งบาน
overflow of an over-saturated signal of one pixel to the neighbouring pixel
ส่วนล้นจากภาวะสัญญาณอิ่มตัวมากของจุดภาพหนึ่งไปยังจุดภาพข้างเคียง
boundary face
พื้นผิวเขตแดน
face that is used in the 3-dimensional representation of a boundary of a spatial unit
พื้นผิวที่ใช้การแสดงขอบเขตของหน่วยเชิงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติ
boundary face string
สายอักขระผิวสัมผัสขอบเขต
boundary forming part of the outside of a spatial unit
ส่วนการสร้างขอบเขตของส่วนนอกของหน่วยเชิงพื้นที่
building unit
หน่วยอาคาร/หน่วยสิ่งปลูกสร้าง
component of building     (the legal, recorded or informal space of the physical entity)
องค์ประกอบของอาคาร/องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เป็นได้ทั้งลักษณะตามกฎหมายที่บันทึกไว้ หรือลักษณะเป็นที่โล่งทางกายภาพของสิ่งที่มีอยู่จริง)
bypass
การนำพาผ่าน
mechanism to defeat the purpose of a subsystem by avoiding its invocation
กลไกที่จะลบล้างจุดมุ่งหมายของระบบย่อยด้วยการหลีกเลี่ยงการขอร้อง
 
calibration curve
เส้นโค้งของการปรับเทียบ
expression of the relation between indication and corresponding measured quantity value
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้และค่าเชิงปริมาณที่วัดได้
calibration validation
ความถูกต้องของการปรับเทียบ
process of assessing the validity of parameters
กระบวนการประเมินความถูกต้องของตัวแปรเสริม (พารามิเตอร์)
catalogue
แคตตาล็อก, รายการ
collection of items or an electronic or paper document that contains information about the collection of items
กลุ่มของสิ่งหนึ่งที่รวบรวมไว้ด้วยกัน ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารกระดาษทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกับการจัดเก็บของสิ่งนั้น ๆ ด้วย
chain of agency
ห่วงโซ่ของการเป็นตัวแทน
sequence of agency where the agent in each relationship is the principal of the next in the chain
ลำดับของการเป็นตัวแทน ซึ่งตัวแทนในแต่ละคู่ความสัมพันธ์จะเป็นหลักของห่วงโซ่ต่อไป
chain of licence
ห่วงโซ่ของการอนุญาต
sequence of licences that traces a chain of agency, where a licence is granted at each link of the chain,allowing the agent at that link to act as the principal in the next
ลำดับของการอนุญาตที่ติดตามห่วงโซ่ของการเป็นตัวแทน ซึ่งออกใบอนุญาตในแต่ละช่วงต่อของแต่ละห่วงโซ่ ทำให้ตัวแทนในช่วงนั้นสามารถเป็นหลักของห่วงโซ่ต่อไปได้
citation
การอ้างอิง
information object containing information that directs a reader’s or user’s attention from one resource to another
สารสนเทศที่มีข้อมูลที่นำความสนใจของผู้อ่านหรือผู้ใช้จากแหล่งที่มาหนึ่งไปยังแหล่งอื่นต่อไป
complex image
ภาพเชิงซ้อน
first-level product produced by processing SAR Phase History Data
ผลิตภัณฑ์ระดับที่ 1 ที่ได้จากกระบวนการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์แบบ Phase History data
complex symbol
สัญลักษณ์เชิงซ้อน
symbol composed of other symbols of different types
สัญลักษณ์ที่เกิดจากการรวมกันของสัญลักษณ์ต่างชนิดกัน
compound symbol
สัญลักษณ์ประสม
symbol composed of other symbols of the same type
สัญลักษณ์ที่เกิดจากการรวมกันของสัญลักษณ์ชนิดเดียวกัน
compression
การบีบอัด
technique used for the reduction of space used by data
เทคนิคที่ใช้ในการลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
compression service
บริการการบีบอัด
service that accomplishes compression
การบริการที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการบีบอัด
conditional feature portrayal function
ฟังก์ชันแสดงรูปลักษณ์เชิงบรรยายแบบมีเงื่อนไข
function that maps a geographic feature to a symbol based on some condition evaluated against a property or attribute of a feature
ฟังก์ชันที่จับคู่ระหว่างรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์กับสัญลักษณ์ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินคุณสมบัติหรือลักษณะประจำของรูปลักษณ์นั้น
conformance quality level
ระดับคุณภาพเพื่อการเป็นไปตาม (มาตรฐาน)/ ระดับคุณภาพของความสอดคล้อง
threshold value or set of threshold values for data quality results used to determine how well a dataset meets the criteria set forth in its data product specification or user requirements
ค่าปริมาณขั้นต่ำของคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดวิธีการที่ทำให้ชุดข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือตรงความต้องการของผู้ใช้
contract
สัญญา
agreement between two or more principals that creates in each principal a duty to do or not do something and a right to performance of the other’s duty or a remedy for the breach of the other’s duty
ข้อตกลงระหว่างบุคคล/นิติบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ว่าด้วยหน้าที่หลักของแต่ละฝ่ายว่าจะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด รวมทั้งสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ หรือการดำเนินการใดๆ เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น
conversion
การแปลงผัน/ การแปลงเปลี่ยน
transformation from one format to another
การแปลงจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
conversion service
การบริการการแปลงผัน
service that invokes a converter
บริการที่ใช้เครื่องแปลงผัน
converter
เครื่องแปลงผัน
resource that performs conversion
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงผัน
copyleft
copyleft/ ลิขสิทธ์เปิด
licence that accompanies some open source software that details how the software and its accompanying source code can be freely copied, distributed and modified
สัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่อนุญาตให้มีการเปิดเผยวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ รหัสต้นฉบับ (ซอร์สโค้ด) พร้อมทั้งสามารถคัดลอกและแก้ไขซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้โดยอิสระ
correction
การตรวจแก้/ การชดเชย
compensation for an estimated systematic effect
ผลตอบแทนที่ได้จากผลกระทบอย่างเป็นระบบที่ได้คาดไว้/การชดเชยสำหรับผลกระทบอย่างเป็นระบบที่คาดไว้
customer
ลูกค้า / ผู้ซื้อ
organization or person that receives a product
องค์กรหรือบุคคลที่เป็นผู้รับผลิตภัณฑ์
dark current กระแสมืด output current of a photoelectric detector (or of its cathode) in the absence of incident radiation
กระแสเอาท์พุตของเครื่องตรวจวัดด้วยแสง (หรือของขั้วลบของอุปกรณ์) ในกรณีที่ไม่มีการแผ่รังสีมาตกกระทบ
dark current noise สัญญาณรบกวน
ของกระแสมืด
noise of current at the output of a detector, when no optical radiation is sensed
สัญญาณรบกวนของเอาท์พุตของเครื่องตรวจวัด ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดการแผ่รังสีได้
dark signal non uniformity สัญญาณมืดที่ไม่สม่ำเสมอ DSNU response of a detector element if no visible or infrared light is present
การตอบสนองของส่วนประกอบของเครื่องตรวจวัดในกรณีที่ไม่พบช่วงคลื่นที่ตามองเห็นหรือช่วงคลื่นอินฟาเรด
dataset series อนุกรมชุดข้อมูล collection of datasets sharing common characteristics
การเก็บรวบรวมชุดข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกัน
depression angle มุมก้ม vertical angle from the platform horizontal plane to the slant range direction, usually measured at the ARP
มุมแนวตั้งจากแนวระนาบของยานสำรวจกับทิศทางพิสัยเอียง มักจะวัดที่ตำแหน่งอ้างอิงช่องเปิด (ARP)
Differential Global Navigational Satellite System ระบบนำหนด้วยดาวเทียมแบบอนุพันธ์ enhancement to Global Positioning System that uses GNSS and DGNSS to broadcast the difference between the positions indicated by the satellite systems and the known fixed positions
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกที่ใช้ GNSS และ DGNSS เพื่อถ่ายทอดความแตกต่างระหว่างตำแหน่งที่ระบุโดยใช้ระบบดาวเทียมและตำแหน่งที่ทราบค่าพิกัด
digital licence ใบอนุญาตดิจิทัล document or its representation that specifies the rights granted to a particular user or organization with respect to a specific content or group of content
เอกสารหรือตัวแทนของเอกสารที่แสดงถึงสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกลุ่มของเนื้อหาที่ได้ให้แก่บุคคลหรือองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ
digital rights management การจัดการสิทธิดิจิทัล DRM packaging, distributing, controlling, and tracking content based on rights and licensing information
การบรรจุ การกระจาย การควบคุม และการติดตามสิ่งที่บรรจุ ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิและลิขสิทธิ์ตามใบอนุญาต
document <XML> เอกสาร <เอ็กซ์เอ็มแอล> well-formed data object
วัตถุข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบแล้วเป็นอย่างดี
domain feature รูปลักษณ์(ของ)โดเมน feature of a type defined within a particular application domain
รูปลักษณ์ประเภทหนึ่งที่ได้กำหนดไว้แล้วภายใต้โดเมนของการประยุกต์เฉพาะ
draught  การลากดึง/
กระแสลมแรง
vertical distance, at any section of a vessel from the surface of the water to the bottom of the keel
ระยะทางแนวตั้ง ที่ส่วนใด ๆ ของเรือจากพื้นผิวของน้ำที่ด้านล่างของกระดูกงู
dynamic conversion การแปลงผันแบบพลวัต online and real time conversion of data
การแปลงผันของข้อมูลแบบออนไลน์และเป็นปัจจุบัน
 
e-government รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ digital interaction between a government and citizens, government and businesses, and between government agencies
ปฏิสัมพันธ์เชิงดิจิทัลระหว่างภาครัฐกับประชาชน ภาครัฐกับภาคธุรกิจ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
error ค่าคลาดเคลื่อน, ความผิดพลาด measured quantity value minus a reference quantity value
ค่าปริมาณที่วัดได้ลบด้วยค่าปริมาณอ้างอิง
error of measurement ความผิดพลาดของการวัด measured quantity value minus a reference quantity value
ค่าปริมาณที่วัดได้ลบด้วยค่าปริมาณอ้างอิง
expected risk ความเสี่ยงที่คาดหมาย expected value (statistics) of loss
ค่าที่คาดหมาย (ในเชิงสถิติ) ของการสูญเสีย
ex-situ สภาพนอกแหล่งธรรมชาติ/
ภายนอกพื้นที่จริง
referring to the study, maintenance or conservation of a specimen or population away from its natural surroundings
อ้างถึงผลการศึกษา การบำรุงรักษา หรือการอนุรักษ์ตัวอย่างหรือประชากรในสภาพนอกแหล่งธรรมชาติ
 
fair use การใช้โดยชอบธรรม uses of content that are considered valid defences to copyright infringement, such as for criticism or educational purposes
การนำเนื้อหาใด ๆ ไปใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาถึงความถูกต้อง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ ใช้เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์หรือใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา
feature event เหตุการณ์ของรูปลักษณ์ information about the occurrence of a located feature along a locating feature
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรูปลักษณ์ที่ค้นพบตามแบบรูปลักษณ์ที่ค้นหา
feature inheritance การรับทอดรูปลักษณ์ mechanism by which more specific features incorporate structure and behaviour of more general features related by behaviour
กลไกที่รูปลักษณ์เฉพาะใช้ในการรวมโครงสร้างและพฤติกรรมของรูปลักษณ์ทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันทางพฤติกรรม
feature instance กรณีตัวอย่างรูปลักษณ์ individual of a given feature type having specified feature attribute values
ค่าเฉพาะที่กำหนดให้กับประเภทรูปลักษณ์ทำให้รูปลักษณ์นั้นมีค่าลักษณะประจำ (แอตทริบิวต์) เฉพาะ
feature portrayal function ฟังก์ชันการแสดงรูปลักษณ์เชิงบรรยาย function that maps a geographic feature to a symbol
ฟังก์ชันที่จับคู่รูปลักษณ์เชิงภูมิศาสตร์กับสัญลักษณ์
feature relationship ความสัมพันธ์ของรูปลักษณ์ feature association or feature inheritance
ความเกี่ยวข้องกันของรูปลักษณ์หรือการรับทอดรูปลักษณ์
feature type ประเภทรูปลักษณ์ class of features having common characteristics
คลาสของรูปลักษณ์ที่มีคุณลักษณะร่วมกัน
field of regard field of regard/ มุมมองรวม total angular extent over which the field of view (FOV) may be positioned
ขอบเขตเชิงมุมทั้งหมดที่เป็นไปได้ของของมุมมองของการถ่ายภาพ
field of view มุมมองของการถ่ายภาพ FOV instantaneous region seen by a sensor, provided in angular measure
พื้นที่ในชั่วขณะที่เห็นได้ด้วยเครื่องรับรู้ ภายใต้หน่วยการวัดเชิงมุม
first return สัญญาณสะท้อนกลับแรก first reflected signal that is detected by a 3D imaging system, time of flight (TOF) type, for a given sampling position and a given emitted pulse
สัญญาณสะท้อนกลับแรกที่ตรวจวัดได้ด้วยระบบบันทึกภาพสามมิติ ประเภทเวลาของเที่ยวบิน (TOF) สำหรับตำแหน่งตัวอย่างและจังหวะสัญญาณที่กำหนดให้
format รูปแบบ language construct that specifies the representation, in character form, of data objects in a record, file, message, storage device, or transmission channel
โครงสร้างของภาษาที่ระบุรูปแบบการแสดง รูปแบบของตัวอักษร ในการบันทึกข้อมูลในรูปของระเบียน ไฟล์ ข้อความ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรือช่องทางการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ
frame<LIDAR> เฟรม <ไลดาร์> data collected by the receiver as a result of all returns from a single emitted pulse
ข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องรับในรูปของผลลัพธ์ทั้งหมดที่ส่งกลับจากการปล่อยสัญญาณหนึ่งจังหวะ
framework กรอบงาน logical structure for classifying and organizing complex information
โครงสร้างเชิงตรรกะเพื่อการจำแนกและการจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน
free text ข้อความอิสระ/ free text textual information that can be expressed in one or many languages
ข้อมูลที่เป็นข้อความที่สามารถแสดงได้หลายภาษา
 
geiger mode รูปแบบ (โหมด) ไกเกอร์ photon counting mode for LIDAR systems, where the detector is biased and becomes sensitive to individual photons
รูปแบบการนับโฟตอนของระบบไลดาร์ที่มีการปรับเครื่องตรวจวัดให้มีความไวต่อโฟตอนเฉพาะเป็นรายๆ
general public licence สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป/ ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป GPL licence containing rights accorded to the general public without an existing agreement
การอนุญาตที่ให้สิทธิกับสาธารณะโดยไม่ต้องมีความตกลงหรือสัญญาอนุญาตก่อนหน้า
GeoDRM enabled GeoDRM enabled/ ทำให้มีความสามารถด้าน GeoDRM capable of maintaining GeoDRM extended resources and enforcing GeoDRM defined rights and protections
ความสามารถในการคงไว้ซึ่งทรัพยากรต่อยอด GeoDRM และบังคับใช้สิทธิและการคุ้มครองของ GeoDRM ที่ได้ระบุไว้
GeoDRM extended (applied to resources) GeoDRM extended (applied to resources)/ การเสริมต่อด้าน GeoDRM associated to GeoDRM metadata indicating types of licences that apply
เกี่ยวข้องกับข้อมูลของข้อมูล GeoDRM ที่ระบุประเภทของการอนุญาต
geographic coordinates พิกัดภูมิศาสตร์ longitude, latitude and hight of a ground or elevated point
ละติจูด ลองติจูด และความสูงของพื้นดินหรือจุดที่ยกระดับสูงขึ้น
geographic point location ตำแหน่งที่ตั้งจุดภูมิศาสตร์ well defined geographic place described by one coordinate tuple
การกำหนดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่อธิบายด้วยคู่พิกัดหนึ่งคู่
geographic point location representation การแสดงตำแหน่งที่ตั้งจุดภูมิศาสตร์ syntactic description of a geographic point location in a well known format
การอธิบายตำแหน่งที่ตั้งภูมิศาสตร์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
GeoLicence การอนุญาต/ใบอนุญาตภูมิสารสนเทศ licence related to geoinformation
การอนุญาตเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์
GeoLicence infringement การละเมิดใบอนุญาต
ภูมิสารสนเทศ
act or an instance of the unauthorized access or use of protected, copyrighted, or patented material or of a trademark, trade name, or trade dress
การดำเนินการหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้สิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง สิ่งที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการ ชื่อทางการค้า หรือสิ่งประกอบเครื่องหมายการค้า
GeoLicence resolution การลงมติการอนุญาต
ภูมิสารสนเทศ/ใบอนุญาตสารสนเทศ
settling or resolving the status of a GeoLicence
การกำหนดหรือการแก้ไขสถานะของใบอนุญาตภูมิสารสนเทศ
group party กลุ่มภาคี any number of parties, together forming a distinct entity, with each party registered
บุคคลเป็นกลุ่ม/ภาคี จำนวนใดๆ รวมตัวกันเป็นเอนทิตีที่เด่นชัด โดยแต่ละกลุ่มได้มีการลงทะเบียนไว้
 
heave การยกตัวขึ้นลงของ
คลื่นในทะเล
oscillatory rise and fall of a ship due to the entire hull being lifted by the force of the sea
การแกว่งขึ้นและลงของเรืออันเนื่องมาจากตัวลำเรือทั้งหมดถูกยกขึ้นด้วยแรงประทะของทะเล
hydrographic swath<SONAR> แนวบันทึกภาพทางอุทกศาสตร์ <โซนาร์> strip or lane on the ground scanned by a multi-beam sounder when the survey vessel proceeds along its course
แถบหรือแนวสแกนของเครื่องหยั่งความลึกของน้ำแบบหลายลำคลื่นที่ปรากฏภาคพื้นดินบนท้องทะเล ในขณะที่เรือสำรวจกำลังดำเนินงาน
hydrophone<SONAR> ไฮโดรโฟน
<โซนาร์>
component of the SONAR system which receives the sound echo and converts it to an electric signal
องค์ประกอบของระบบโซนาร์ที่รับคลื่นเสียงสะท้อนกลับและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
 
identification convention แบบแผนการแสดงตัว/แบบแผนการระบุเอกลักษณ์ set of rules for creating identifiers
กลุ่มของกฎที่ใช้ในการสร้างตัวระบุ
image coordinates พิกัดภาพ coordinates with respect to a Cartesian coordinate system of an image
พิกัดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพิกัดคาร์ทีเชียนของภาพ
in situ measurement การวัดในพื้นที่จริง direct measurement of the measurand in its original place
การวัดโดยตรงในแหล่งที่ตั้งของวัตถุข้อมูล
information system ระบบสารสนเทศ information processing system, together with associated organizational resources such as human, technical, and financial resources, that provides and distributes information
ระบบประมวลผลสารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรในองค์กร ได้แก่ บุคลากร เทคนิค และทรัพยากรการเงินที่ใช้ในการจัดหาและกระจายสารสนเทศ
infringement
(of a licence)
การละเมิด (การอนุญาต/ใบอนุญาต) act of a principal contrary to rights granted to that principal on a resource การดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับสิทธิที่ได้รับเกี่ยวกับทรัพยากรหนึ่งๆ
infringement (of a right) การละเมิด (สิทธิ์) prevention of an act of a principal consistent with rights granted to that principal on a resource การป้องกันการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลากรหลักที่สอดคล้องกับสิทธิที่บุคคลากรหลักนั้นได้รับเกี่ยวกับทรัพยากรหนึ่งๆ
instantaneous field of view มุมมองของการถ่ายภาพ ณ ชั่วขณะหนึ่ง instantaneous region seen by a single detector element, measured in angular space พื้นที่ ณ ขณะหนึ่งที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบเดียว ซึ่งวัดในปริภูมิเชิงมุม
intensity ความเข้ม power per unit solid angle from a point source into a particular direction พลังงานต่อหน่วยมุมตันจากจุดกำเนิดไปในทิศทางเฉพาะ
irradiance ความรับอาบรังสี electro-magnetic radiation energy per unit area per unit time พลังงานการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยเวลา
 
joint ownership กรรมสิทธิ์ร่วม/ การเป็นเจ้าของร่วมกัน ownership by two or more persons each having undivided shares in the property as a whole ความเป็นเจ้าของโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยที่แต่ละคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกัน ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้
 
keystone effect ผลกระทบหลัก distortion of a projected image caused by a tilt between the image plane and the projection plane resulting in a trapezoidal shaped projection of a rectangular image ความบิดเบี้ยวของภาพฉายที่เกิดจากการลาดเอียงระหว่างระนาบภาพและระนาบฉายปรากฏเป็นภาพฉายรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของภาพเหลี่ยมผืนผ้า
knowledge ความรู้ cognizance which is based on reasoning ความรู้ความเข้าใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
 
land ที่ดิน the surface of the Earth, the materials beneath, the air above and all things fixed to the soil พื้นผิวของโลก สิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นผิวโลก อากาศและทุกสิ่งที่ยึดติดอยู่กับดิน
land administration การจัดการที่ดิน process of determining, recording and disseminating information about the relationship between people and land กระบวนการกำหนด บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและที่ดิน
land cover สิ่งคลุมดิน observed (bio)physical cover on the Earth’s surface ลักษณะทางกายภาพ (ชีวภาพ) ที่ปกคลุมพื้นผิวโลกที่สังเกตเห็นได้
land cover metalanguage อภิภาษาสิ่งคลุมดิน logical general model used to describe land cover features from which more specific rules can be described to create a particular classification system รูปแบบทั่วไปเชิงตรรกะที่ใช้อธิบายรูปลักษณ์ของสิ่งคลุมดิน
โดยใช้กฎที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถอธิบายได้ในการสร้างระบบการจำแนกเฉพาะ
land use การใช้ประโยชน์ที่ดิน arrangements, activities and inputs people undertake in a certain land cover type to maintain it or produce change การเตรียมการ การดำเนินกิจกรรมและปัจจัยนำเข้าต่างๆที่มนุษย์ดำเนินการกับสิ่งปกคลุมดินประเภทหนึ่ง เพื่อการบำรุงรักษาสิ่งปกคลุมดินนั้นหรือเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้
last return สัญญาณสะท้อนกลับหลังสุด last reflected signal that is detected by a 3D imaging system, time-of-flight (TOF) type, for a given sampling position and a given emitted pulse สัญญาณสะท้อนท้ายสุดที่ตรวจวัดได้โดยระบบบันทึกภาพสามมิติ
layover การซ้อนทับ/ การหยุด visual effect in SAR images of ambiguity among returns from scatterers at different heights that fall into the same range-Doppler-time bin ลักษณะของภาพที่คลุมเครือในข้อมูลภาพ SAR เกิดจากการกระจายกลับจากพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านความสูง
lease ให้เช่า allowing the resource to be made available for a fixed period of time then returned การอนุญาตให้นำทรัพยากรไปใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงให้ส่งคืนทรัพยากรนั้น
lend ให้ยืม lease without exchange of value ให้เช่าโดยไม่มีค่าตอบแทน
level ระดับ set of spatial units, with a geometric, and/or topologic, and/or thematic coherence ชุดของหน่วยเชิงพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกันด้านเรขาคณิต และ/หรือทอพอโลยี และ/หรือมีสาระสำคัญเชิงรูปแบบร่วมกัน
licence ลิขสิทธิ์/ ใบอนุญาต representation of grants that convey to principals the rights to use specified resources subject to specified conditions การนำเสนอการอนุญาตต่อบุคคลหนึ่งในสิทธิที่ได้รับในการใช้ทรัพยากรที่ระบุไว้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
licence extents ขอบเขตแห่งการอนุญาต scope or applicability of a licence ขอบเขตหรือความสามารถในการใช้การอนุญาต/ใบอนุญาต
licence manager ผู้การจัดการใบอนุญาต application that tracks licences available within an organization and coordinates the issuing of these licences to requesting clients การประยุกต์เพื่อติดตามใบอนุญาตที่มีอยู่ในภายในองค์กรและการประสานงานในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอใบอนุญาต
licensee ผู้รับใบอนุญาต one to whom a licence is given บุคคลที่ได้รับการอนุญาต/ใบอนุญาต
licensing agent ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์/ ตัวแทนการออกใบอนุญาต principal authorized to act on behalf of and under the control of another in dealing with third parties in the context of issuing licences for specified resources บุคคลที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นตัวแทน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อื่นในการติดต่อกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที่กำหนด
licensor ผู้ออกใบอนุญาต issuer of a licence บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาต
lidar ไลดาร์ system consisting of 1) a photon source (frequently, but not necessarily, a laser), 2) a photon detection system, 3) a timing circuit, and 4) optics for both the source and the receiver that uses emitted laser light to measure ranges to and/or properties of solid objects, gases, or particulates in the atmosphere ระบบที่ประกอบด้วย 1) แหล่งกำเนิดโฟตอน (โดยทั่วไปนิยมใช้เลเซอร์) 2) ระบบตรวจจับโฟตอน 3) วงจรเวลา 4) อุปกรณ์ด้านแสง (ออพติกส์) สำหรับทั้งในเครื่องกำเนิดและเครื่องรับสัญญาณที่ใช้แสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกมาในการวัดพิสัย และ/หรือ ตรวจวัดคุณสมบัติของวัตถุเนื้อแข็ง ก๊าซ หรืออนุภาคต่าง ๆในบรรยากาศ
light detection and ranging การตรวจวัดและหาระยะทางด้วยแสง LIDAR system consisting of 1) a photon source (frequently, but not necessarily, a laser), 2) a photon detection system, 3) a timing circuit, and 4) optics for both the source and the receiver that uses emitted laser light to measure ranges to and/or properties of solid objects, gases, or particulates in the atmosphere ระบบที่ประกอบด้วย 1) แหล่งกำเนิดโฟตอน (โดยทั่วไปนิยมใช้เลเซอร์) 2) ระบบตรวจจับโฟตอน 3) วงจรเวลา 4)  อุปกรณ์ด้านแสง (ออพติกส์) สำหรับทั้งในเครื่องกำเนิดและเครื่องรับสัญญาณที่ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาวัดพิสัย และ/หรือ ตรวจวัดคุณสมบัติของวัตถุเนื้อแข็ง ก๊าซ หรืออนุภาคต่าง ๆในบรรยากาศ
liminal spatial unit หน่วยเชิงพื้นที่ใกล้ระดับ spatial unit on the threshold between 2D and 3D representations หน่วยเชิงพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ระหว่างการแสดงข้อมูลแบบสองมิติและสามมิติ
lineage เชื้อสาย/ วงศ์/ วงศ์ตระกูลม/ แหล่งความเป็นมา provenance, source(s) and production process(es) used in producing a resource ที่มา แหล่งกำเนิด และกระบวนการผลิตที่ใช้ในการผลิตทรัพยากร
linear element องค์ประกอบเชิงเส้น 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed วัตถุหนึ่งมิติที่ทำหน้าเป็นแกนอ้างอิงเชิงเส้น
linear mode รูปแบบเชิงเส้น/
โหมดเชิงเส้น
LIDAR system in which output photocurrent is proportional to the input optical incident intensity ระบบไลดาร์ที่มีเอาท์พุทของกระแสโฟตอน แปรตามสัดส่วนกับความเข้มของคลื่นแสงอินพุทที่ตกกระทบ
linear referencing การอ้างอิงเชิงเส้น specification of a location relative to a  linear element as a measurement along (and optionally offset from) that element ข้อกำหนดของตำแหน่งที่ตั้งที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบเชิงเส้น
ในลักษณะเดียวกันกับการวัดองค์ประกอบนั้น
Linear Referencing Method วิธีการอ้างอิงเชิงเส้น manner in which measurements are made along (and optionally offset from) a linear element รูปแบบการวัดที่ดำเนินการกับองค์ประกอบเชิงเส้น
Linear Referencing System ระบบการอ้างอิงเช้งเส้น set of Linear Referencing Methods and the policies, records and procedures for implementing them ชุดของวิธีการอ้างอิงเชิงเส้น และแนวนโยบาย การบันทึก และวิธีการนำไปใช้งาน
linear segment ส่วนของเส้นตรง part of a linear feature that is distinguished from the remainder of that feature by a subset of attributes, each having a single value for the entire part ส่วนหนึ่งของรูปลักษณ์เชิงเส้นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของรูปลักษณ์นั้น ด้วยชุดย่อยของแอตทริบิวต์ โดยที่แต่ละส่วนจะมีค่าลักษณะประจำเพียงค่าเดียวนั้น
linearly located ที่ตั้งเชิงเส้น located using a Linear Referencing System การบอกตำแหน่งโดยใช้ระบบอ้างอิงเชิงเส้น
linearly located event เหตุการณ์ของที่ตั้งเชิงเส้น occurrence along a feature of an attribute value or another feature ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามรูปลักษณ์ของลักษณะประจำหรือ
ตามรูปลักษณ์อื่น
linearly referenced location ตำแหน่งที่ตั้งอ้างอิงเชิงเส้น location whose position is specified using linear referencing ที่ตั้งที่กำหนดตำแหน่งโดยใช้การอ้างอิงเชิงเส้น
located feature located feature/รูปลักษณ์ที่พบ feature that is linearly located along an associated (locating) feature รูปลักษณ์ที่ได้รับกำหนดที่ตั้งเชิงเส้นตามรูปลักษณ์ที่ (มีที่ตั้ง) สัมพันธ์กัน
locating feature locating feature/ รูปลักษณ์ที่หา feature that is used to identify the location of linearly located features รูปลักษณ์ที่ใช้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปลักษณ์ที่พบโดยวิธีเชิงเส้น
look angle มุมมอง vertical angle from the platform down direction to the slant range direction, usually measured at the ARP มุมตั้งฉากจากยานสำรวจลงมาในทิศทางลงสู่ทิศทางพิสัยเอียง มักจะวัดที่ ARP
 
mean sea level ระดับทะเลปานกลาง MSL average height of the surface of the sea at a tide station for all stages of the tide over a 19-year period, usually determined from hourly height readings measured from a fixed predetermined reference level ความสูงเฉลี่ยของระดับทะเลวัดที่สถานีวัดระดับน้ำขึ้นลงทุกช่วงเวลาเป็นเวลามากกว่า 19 ปี โดยมักจะหาได้จากการวัดค่าความสูงรายชั่วโมง จากตำแหน่งอ้างอิงตายตัวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
measurement accuracy ความแม่นของการวัด closeness of agreement between a test result or measurement result and the true value ความใกล้เคียงของข้อสรุประหว่างผลการทดสอบ หรือผล
การตรวจวัด และค่าจริง
measurement error ความผิดพลาดของการวัด measured quantity value minus a reference quantity value ค่าปริมาณที่วัดได้ลบด้วยค่าปริมาณอ้างอิง/ผลค่างระหว่าง
ค่าปริมาณที่วัดได้กับค่าปริมาณอ้างอิง
measurement precision ความเที่ยงของการวัด closeness of agreement between indications or measured quantity values obtained by replicate measurements on the same or similar objects under specified conditions ความใกล้เคียงของข้อตกลงระหว่างตัวชี้วัดหรือค่าปริมาณที่วัดได้จากการวัดซ้ำในวัตถุเดียวกันหรือคล้ายกันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
metadata ข้อมูลของข้อมูล/
ข้อมูลอธิบายข้อมูล
information about a resource ข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากร
metaquality นิยามคุณภาพข้อมูล information describing the quality of data quality ข้อมูลที่อธิบายคุณภาพของคุณภาพข้อมูล
metrological traceability chain ห่วงโซ่ตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา sequence of measurement standards and calibrations that is used to relate a measurement result to a reference ลำดับของมาตรฐานการวัดและการปรับเทียบที่ใช้เชื่อมโยงผลของการวัดกับการอ้างอิง
module โมดูล predefined set of elements in a base standard that can be used to construct a profile ชุดองค์ประกอบที่ได้กำหนดไว้แล้วตามหลักของมาตรฐาน ซึ่งสามารถนำชุดองค์ประกอบนี้มาใช้ในการสร้างรูปโครงร่างเงา (โพรไฟล์)
multibeam SONAR โซนาร์แบบหลายลำแสง wide swath echo sounder for use in seabed mapping and surveying using the multi-beam principle เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อนแบบแนวรับภาพกว้าง ใช้สำหรับการทำแผนที่ท้องทะเล (แผ่นที่พื้นดินใต้ทะเล) และการสำรวจด้วยหลักการหลายลำแสง
multiple returns multiple returns/ การสะท้อนกลับพร้อมกันจำนวนมาก multiple signals returned and detected for a given emitted pulse, such as when a laser beam hitting multiple objects separated in range is split สัญญาณที่กลับและตรวจพบได้จากการส่งสัญญาณห้วงหนึ่ง เช่น เมื่อแสงเลเซอร์กระทบวัตถุหลาย ๆ วัตถุในระยะต่าง ๆ
 
necessary ความจำเป็น capable of recognizing and properly acting upon all legitimate requests, as defined by the requirements of the system ความสามารถในการรับรู้และการทำหน้าที่แทนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามคำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กำหนดโดยความต้องการของระบบ
noise สัญญาณรบกวน unwanted signal which can corrupt the measurement สัญญาณไม่พึงประสงค์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการวัด
 
objective objective/
เลนซ์ออพเจกทีฟ
optical element that receives light from the object and forms the first or primary image of an optical system องค์ประกอบแสงที่รับแสงจากวัตถุและสร้างเป็นภาพแรกหรือภาพหลักของระบบแสง
observation การสังเกตการณ์ act of measuring or otherwise determining the value of a property การดำเนินการวัด หรืออีกในนัยหนึ่งคือ การกำหนดค่าของสิ่งหนึ่ง
observation procedure วิธีการสังเกตการณ์ method, algorithm or instrument, or system of these, which may be used in making an observation วิธีการ อัลกอริทึม หรือเครื่องมือ หรือระบบของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ที่สามารถนำมาใช้ในการสังเกตการณ์
observation protocol เกณฑ์วิธีการสังเกตการณ์ combination of a sampling strategy and an observation procedure used in making an observation การผสมผสานกันระหว่างกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างและกระบวนการสังเกตที่ใช้ในการสังเกตการณ์
observation result ผลการสังเกตการณ์ estimate of the value of a property determined through a known observation procedure ค่าที่ประมาณค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการสังเกตที่เป็นที่รู้จักดีได้จากกระบวนการสังเกตการณ์
ontology ออนโทโลยี formal representation of phenomena of a universe of discourse with an underlying vocabulary including definitions and axioms that make the intended meaning explicit and describe phenomena and their interrelationships การเป็นตัวแทนอย่างรูปแบบของปรากฏการณ์ของวาทกรรมที่คำศัพท์พื้นฐานประกอบด้วยนิยามและสัจพจน์(หรือความจริง) ที่แสดงคำจำกัดความที่ต้องการไว้อย่างชัดแจ้ง และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคำจำกัดความเหล่านั้นไว้ด้วย
owner เจ้าของ one with an interest in and dominion over content as a) “legal owner” in this entry, b) one with the right to exclusive use, control, or possession of content, c) a purchaser under a contract for the sale of real content “ในที่นี้หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีความสนใจและมีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังต่อไปนี้
 P
parameterized feature portrayal function parameterized feature portrayal function/ ฟังก์ชันแสดงรูปลักษณ์แบบตัวแปรเสริม function that maps a geographic feature to a parametized symbol ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์เชิงภูมิศาสตร์กับสัญลักษณ์ตัวแปรเสริม
parameterized symbol สัญลักษณ์ตัวแปรเสริม symbol that has dynamic parameters สัญลักษณ์ที่มีตัวแปรเสริมแบบไดนามิก
party ภาคี/ กลุ่มบุคคล person or organisation that plays a role in a rights transaction บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการดำเนินการธุรกรรมสิทธิ
party member สมาชิกภาคี party registered and identified as a constituent of a group party บุคคลที่ได้ลงทะเบียนและแสดงตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มบุคคล
passive SONAR โซนาร์แบบแพสซิฟ type of passive sensor that only receives sound waves from external sources and does not transmit any sound waves เครื่องรับรู้แบบแพสชิฟชนิดหนึ่งที่รับคลื่นเสียงจากแหล่งภายนอกเท่านั้น โดยไม่มีการส่งคลื่นเสียงใด ๆ ออกไป
payment provider ผู้ให้บริการการชำระเงิน party that has an established billing relation with a consumer กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเรียกเก็บเงินกับผู้บริโภค
persistent protection mechanism กลไกการป้องกันถาวร/ กลไกการคุ้มครองถาวร protection mechanism that remains in force regardless of where the content of the original resource is located or reproduced กลไกการคุ้มครองที่ยังมีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาเดิม หรือการผลิตซ้ำว่าจะอยู่ที่ไหน
phase history data phase history data/ ข้อมูลประวัติช่วงต่างๆ PHD raw radar return signal information after demodulation ข้อมูลดิบของเรดาร์ที่ส่งกลับหลังการแยกสัญญาณ
physiognomy physiognomy/ การดูบุคลิกหน้าตา general appearance of an object or terrain, without reference to its underlying or scientific characteristics ลักษณะปรากฏโดยทั่วไปของวัตถุหรือภูมิประเทศ โดยไม่มีการอ้างอิงลักษณะต้นแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
pixel response non-uniformity การตอบสนองจุดภาพไม่สม่ำเสมอ PRNU inhomogeneity of the response of the detectors of a detector array to a uniform activation ความต่างแบบกันของการตอบสนองของเครื่องตรวจวัดในแถวเครื่องตรวจวัดต่อการกระตุ้นที่สม่ำเสมอ
place สถานที่ identifiable part of any space ส่วนที่สามารถระบุตัวตนของพื้นที่ใด ๆได้
Place Identifier ตัวระบุสถานที่ PI reference that identifies a place การอ้างอิงที่ใช้สำหรับระบุสถานที่
Place Identifier application โปรแกรมประยุกต์ตัวระบุสถานที่/แอพพลิเคชั่น
ตัวระบุสถานที่
PI application application providing services that use Place Identifiers to end users or other applications โปรแกรมประยุกต์/แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการตัวบ่งชี้สถานที่กับผู้ใช้หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
Place Identifier matching การจับคู่ตัวระบุสถานที่ PI matching matching of a Place Identifier specifying a place with another type of PI identifying the same place การจับคู่ของตัวระบุสถานที่ ที่กำหนดสถานที่กับประเภทอื่นๆ ของตัวระบุสถานที่เดียวกัน
Place Identifier platform แพลตฟอร์มของตัวระบุสถานที่ PI platform group of service interfaces and data structures used for PI matching กลุ่มของการเชื่อมต่อบริการและโครงสร้างข้อมูลที่ใช้สำหรับการจับคู่ตัวระบุสถานที่
platform down direction ทิศทางลงของยานสำรวจ/ ของแพลตฟอร์ม downward normal to the platform horizontal plane การลดระดับโดยปกติไปยังระนาบแนวนอนของยานสำรวจ
point cloud กลุ่มจุด / กลุ่มพิกัด collection of data points in 3D space ชุดของข้อมูลแบบจุดในปริภูมิ
point-spread function ฟังก์ชั่นการกระจายของจุด PSF characteristic response of an imaging system to a high-contrast point target คุณสมบัติการตอบสนองแบบเฉพาะของระบบบันทึกข้อมูลภาพต่อจุดที่มีความเปรียบต่างสูง
portrayal catalogue รายการการแสดงภาพ
เชิงบรรยาย/
แคตตาลอกการแสดง
ภาพเชิงบรรยาย
collection of defined portrayals for a feature catalogue ชุด/หมู่ของคำอธิบายที่ได้กำหนดไว้แล้วของรายการ
(แคตตาลอก) รูปลักษณ์
portrayal context บริบทการแสดงภาพ
เชิงบรรยาย
circumstances, imposed by factors extrinsic to a geographic dataset, that affect the portrayal of that dataset สภาพการณ์ที่กำหนดโดยปัจจัยภายนอกให้กับชุดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการแสดงภาพเชิงบรรยายของชุดข้อมูลนั้น
portrayal function ฟังก์ชันแสดงภาพ
เชิงบรรยาย
function that maps geographic features to symbols ฟังก์ชั่นที่จับคู่รูปลักษณ์เชิงภูมิศาสตร์กับสัญลักษณ์
portrayal function set เซตฟังก์ชั่นแสดงภาพ
เชิงบรรยาย
function that maps a feature catalogue to a symbol set ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างแคตตาลอกรูปลักษณ์กับชุดสัญลักษณ์
portrayal rule กฎการแสดงภาพ
เชิงบรรยาย
specific type of portrayal function expressed in a declarative language ประเภทเฉพาะของฟังก์ชันแสดงภาพลักษณ์เชิงบรรยายที่แสดงในภาษาเชิงประกาศ
principal ประธาน/ บุคคลหลัก person or organization that plays a role in a rights transaction บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการดำเนินการธุรกรรมสิทธิ
process กระบวนการ set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs ชุดของกิจกรรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือปฏิสัมพันธ์กันที่แปลงปัจจัยนำเข้าเป็นผลลัพธ์
product ผลิตภัณฑ์ result of a process ผลของการประมวลผล/ ผลของกระบวนการ
property type ประเภทสมบัติ characteristic of a feature type คุณสมบัติเฉพาะของประเภทรูปลักษณ์
protection การป้องกัน/ การคุ้มครอง aspect of the system that lowers the capability of a party to commit infringement ลักษณะของระบบที่ช่วยลดความสามารถของกลุ่มบุคคลที่จะดำเนินการละเมิดสิทธิ
provenance แหล่งที่มา organization or individual that created, accumulated, maintained and used records องค์กรหรือบุคคลที่สร้าง สะสม เก็บรักษา และใช้สิ่งที่อยู่ในรายการ/ ข้อมูล
provenance แหล่งที่มา information on the place and time of origin or derivation or a resource or a record or proof of authenticity or of past ownership ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเวลาของสิ่งเดิม หรือของที่ทำขึ้นจากสิ่งเดิม หรือทรัพยากร หรือรายการบันทึก หรือ หลักฐานการสอบความเป็นของแท้ หรือ เจ้าของเดิม
pulse repetition frequency ความถี่ซ้ำของพัลส์ number of times the system (e.g LIDAR) emits pulses over a given time period, usually stated in kilohertz (kHz) จำนวนครั้งที่ระบบ (เช่น ไลดาร์) ปล่อยพัลส์ในช่วงเวลาที่กำหนด มักจะอยู่ในหน่วยกิโลเฮิรตซ์ (kHz)
 Q
quality assessment procedure กระบวนการประเมินคุณภาพ procedure by which a customer assures that its suppliers are capable of consistently delivering the product  to the required quality กระบวนการที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่า ผู้จัดจำหน่ายมีความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง
quality assessment result ผลการประเมินคุณภาพ output of the quality assessment procedure ผลลัพธ์ของวิธีการประเมินคุณภาพ
quality assurance การประกันคุณภาพ part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความเชื่อมั่นว่า ระดับคุณภาพที่ต้องการนั้นสามารถดำเนินการสู่ความสำเร็จได้จริง
quality assurance level ระดับการประกันคุณภาพ assurance level achieved is an outcome of the quality assessment procedure ความสำเร็จของระดับความเชื่อมั่นเป็นผลมาจากกระบวนการประเมิน
quality control การควบคุณภาพ part of quality management focussed on fulfilling quality requirements ส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นการทำให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการประสบความสำเร็จ
quantity ปริมาณ property of a phenomenon, body, or substance, where the property has a magnitude that can be expressed as a number and a reference สมบัติของปรากฏการณ์ วัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่สมบัตินั้นมีขนาดที่สามารถแสดงเป็นตัวเลขและการอ้างอิงได้
 R
range <SAR> พิสัย <เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์> distance between the antenna and a distant object, synonymous with slant range ระยะทางระหว่างจานรับ-ส่งสัญญาณและวัตถุที่อยู่ไกลออกไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พิสัยเอียง
receiver เครื่องรับ hardware used to detect and record signals ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดและบันทึกสัญญาณ
 reference model  แบบจำลองการอ้างอิง  framework for understanding significant relationships among the entities of some environment, and for the development of consistent standards or specifications supporting that environment  กรอบความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างเอนทิตีของสิ่งแวดล้อมบางอย่าง และการพัฒนามาตรฐานที่สอดคล้องกัน หรือข้อกำหนดที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมนั้น
reference standard มาตรฐานการอ้างอิง measurement standard designated for the calibration of other measurement standards for quantities of a given kind in a given organization or at a given location มาตรฐานการวัดที่กำหนดไว้สำหรับการปรับเทียบมาตรฐานของมาตรฐานการวัดอื่นๆสำหรับปริมาณที่กำหนดให้ในองค์กรและสถานที่ตั้งที่กำหนดให้
remediation การฟื้นฟู act or process of correcting a fault or deficiency การดำเนินการหรือกระบวนการแก้ไขความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
render การนำเสนอ/ การแสดงผล/ การรายงาน conversion of digital graphics data into visual form การแปลงข้อมูลภาพเชิงเลขเป็นทัศนสัญลักษณ์/ รูปแบบที่มองเห็นได้
required relationship ความสัมพันธ์ที่จำเป็น/ ที่ต้องการ explicit association between either spatial units, or between basic administrative units ความสัมพันธ์อย่างเด่นชัดระหว่างหน่วยเชิงพื้นที่ หรือระหว่าง baunit
resolution (of imagery) ความละเอียด (ของข้อมูลภาพ) smallest distance between two uniformly illuminated objects that can be separately resolved in an image ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างวัตถุสองชนิดที่ได้รับการส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอ สามารถแยกจากกันได้อย่างชัดเจนในภาพ
resource resource/ ทรัพยากร identifiable asset or means that fulfils a requirement ทรัพย์สินที่ระบุได้ หรือวิธีการที่สามารถสนองต่อความต้องการได้
resource <GeoDRM> resource <GeoDRM>/ ทรัพยากร <GeoDRM> entity that is protected by a licence เอนทิตีใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยใบอนุญาต
responsibility ความรับผิดชอบ formal or informal obligation to do something พันธะหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการกระทำบางสิ่งบางอย่าง
restriction ข้อจำกัด formal or informal obligation to refrain from doing something พันธะหน้าที่ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการละเว้นการกระทำบางสิ่งบางอย่าง
return <LIDAR> สัญญาณกลับ<ไลดาร์> sensed signal from an emitted laser pulse which has reflected off of an illuminated scene of interest สัญญาณรับรู้ที่ได้จากการเปล่งเลเซอร์ ซึ่งสะท้อนออกจากพื้นที่ศึกษา
right <GeoDRM> สิทธิ <GeoDRM> permission to act that makes a party entitled to act with respect to all or part of a specified resource under the terms of the license การอนุญาตให้บุคคลที่กำหนดสามารถดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนกับทรัพยากรที่ระบุไว้ได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการการอนุญาต/ใบอนุญาต
rights holder ผู้ถือสิทธิ  principal that owns the right to license rights to a resource  บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในใบอนุญาตซึ่งให้สิทธิในทรัพยากรหนึ่ง
rights management <GeoDRM> การจัดการสิทธิ <GeoDRM> tracking and controlling the use of content, rights, licences, and associated information การติดตามและการควบคุมการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ สิทธิ การอนุญาต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
risk ความเสี่ยง value of what can be lost if infringement occurs ค่าของสิ่งของที่จะสูญเสียไป ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ
 S
sampling feature กลุ่มตัวอย่างรูปลักษณ์/ รูปลักษณ์แบบสุ่ม feature which is involved in making observations concerning a domain feature รูปลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องในการสังเกตการณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของโดเมน
scan กราดตรวจ / กราดภาพ set of sequential frames collected during a single full cycle of a mechanical scanner representing a cross-track excursion from one side of the field of regard to the other and back again. ชุดของเฟรมภาพตามลำดับที่บันทึกข้อมูลระหว่างหนึ่งรอบการทำงานของเครื่องกราดภาพ ซึ่งแสดงแทนการบันทึกแบบขวางแนวการบินจากด้านหนึ่งของพื้นที่มองไปอีกด้านหนึ่ง และกลับไปอีกครั้ง
Semantic Web เว็บเชิงความหมาย Web of data with meaning เว็บของข้อมูลที่มีความหมาย
settlement การแก้ปัญหา/ การตั้งถิ่นฐาน general lowering in level of a moving vessel, relative to what its level would be were it motionless, due to the regional depression of the surface of the water in which the ship moves การลดระดับกินน้ำลึกทั่วไปของเรือที่เคลื่อนสัมพันธ์กับระดับที่ควรจะเป็นถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ เนื่องมาจากแรงกดของผิวน้ำในภูมิภาคที่เรือเคลื่อนที่ไป
sidescan SONAR โซนาร์แบบกราดข้าง type of SONAR that transmits sound energy from the sides of a towfish, creating a fanlike beam on either side that sweeps the seafloor, and continuously records return signals, creating a “picture” of the seafloor and any other objects โซนาร์ประเภทหนึ่งที่ส่งผ่านพลังงานเสียงจากด้านข้างของหัวตรวจแบบลาก สร้างเป็นลำแสงรูปพัดด้านใดด้านหนึ่งเพื่อกวาดพื้นทะเล และมีการบันทึกสัญญาณสะท้อนกลับอย่างต่อเนื่อง นำมาสร้างเป็น”รูปภาพ” ของพื้นทะเลและสิ่งต่าง ๆ ที่ตรวจพบ
simple symbol สัญลักษณ์ทั่วไป / สัญลักษณ์พื้นฐาน symbol that is neither compound nor parameterized สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นทั้งการประสมและการทำให้เป็นตัวแปรเสริม
single beam SONAR โซนาร์แบบลำแสงเดี่ยว type of SONAR that produces one narrow SONAR beam directly beneath the transducer/receiver and receives a return echo from the closest object โซนาร์ประเภทหนึ่งที่สร้างลำแสงโซนาร์แบบแคบอยู่ใต้เครื่องรับสัญญาณและรับสัญญาณสะท้อนกลับจากวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด
smile distortion smile distortion/ การบิดเบี้ยวรูปลักยิ้ม centre wavelength shift of spectral channels caused by optical distortion การเลื่อนของศูนย์กลางความยาวคลื่นของช่องสเปกตรัมที่เกิดจากการบิดเบี้ยวเชิงแสง
SONAR โซนาร์ sensor that uses sound navigation and ranging technology for sensing เครื่องรับรู้ที่ใช้เทคโนโลยีการนำหนด้วยเสียงและการวัดระยะทางเป็นเครื่องมือในการรับรู้
SONAR processing system ระบบประมวลผล
โซนาร์
system that processes the SONAR signals to determine the geopositions of objects sensed by SONAR sensors ระบบที่ประมวลผลสัญญาณโซนาร์เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงภูมิศาสตร์
ของวัตถุ โดยใช้เครื่องรับรูปแบบโซนาร์
Sound Navigation And Ranging การนำหนและการวัดระยะด้วยเสียง SONAR sensor that uses sound navigation and ranging technology for sensing เครื่องรับรู้ที่ใช้เทคโนโลยีการนำหนด้วยเสียงร่วมกับการวัดระยะทางเป็นเครื่องมือการรับรู้
source แหล่งข้อมูล/ แหล่งที่มา document providing legal and/or administrative facts on which the land administration (LA) object [right, restriction, responsibility, basic administrative unit, party, or spatial unit] is based เอกสารที่มีข้อเท็จจริงตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริงในการบริหารที่หัวข้อการบริหารจัดการที่ดิน (LA) [สิทธิ ข้อจำกัด ความรับผิดชอบ หน่วยงานบริหารพื้นฐาน ภาคี หรือหน่วยเชิงพื้นที่] ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
spatial position ตำแหน่งเชิงพื้นที่ direct position that is referenced to a 2- or 3-dimensional coordinate reference system ตำแหน่งโดยตรงที่อ้างอิงกับระบบอ้างอิงพิกัดสองมิติหรือสามมิติ
spatial source แหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่ source with the spatial representation of one (part of) or more spatial units แหล่งข้อมูลที่มีการแสดงเชิงพื้นที่หนึ่งส่วนหรือมากกว่าของหน่วยเชิงพื้นที่
spatial unit หน่วยเชิงพื้นที่ single area (or multiple areas) of land and/or water, or a single volume (or multiple volumes) of space พื้นที่เดี่ยว (หรือหลายพื้นที่) ของที่ดินหรือแหล่งน้ำ หรือปริมาตรเดียว (หรือหลายปริมาตร) ของสเปส (space)
spatial unit group กลุ่มของหน่วยเชิงพื้นที่ any number of spatial units, considered as an entity หน่วยเชิงพื้นที่จำนวนใดๆ ในที่นี้ถือว่าเป็นเอนทิตี
spectral responsivity การตอบสนองเชิงคลื่น responsivity per unit wavelength interval at a given wavelength ลักษณะการตอบสนองต่อหน่วยช่วงความยาวคลื่น ณ ช่วงคลื่นที่กำหนด
squat สควอท/ หมอบ/ นั่งยองๆ effect that causes a vessel moving through water to create an area of lowered pressure under its bottom that increases the effective draught (i.e. lowers the vessel in the water) ผลกระทบที่ทำให้เรือที่เคลื่อนที่ไปในน้ำสร้างพื้นที่ที่มีความกดต่ำใต้ท้องเรือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกินน้ำลึก (ทำให้เรือต่ำลงในน้ำ)
standalone quality report รายงานคุณภาพแบบเดี่ยว free text document providing fully detailed information about data quality evaluations, results and measures used เอกสารฟรีเท็กซ์ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพข้อมูล รวมทั้งผลการประเมินและมาตรการที่นำมาใช้
standardization การวางมาตรฐาน,การปรับเข้ามาตรฐาน/ทำให้ได้มาตรฐาน activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context กิจกรรมของการจัดตั้ง ที่คำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บทบัญญัติของการใช้งานร่วมกันและใช้งานซ้ำ โดยมุ่งเป้าที่ความสำเร็จในระดับที่เหมาะสมกับบริบทที่กำหนด
stare stare/ จ้องมอง scanning mode consisting of a step stair pattern รูปแบบการกราดภาพที่มีลักษณะเป็นรูปแบบขั้นบันได
static conversion การแปลงผันแบบสถิต offline process to perform a global conversion of a large amount of data กระบวนการแปลงผันข้อมูลจำนวนมากแบบออฟไลน์
stray light คลื่นแสงรบกวน electromagnetic radiation that has been detected but did not come directly from the IFOV การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจพบ แต่ไม่ได้มาจากมุมมองการถ่ายภาพ ณ ขณะหนึ่ง (IFOV) โดยตรง
sublicence การอนุญาตย่อย/ใบอนุญาตย่อย licence granted by the original licensee to a third party under the grants and condition of the original licence granted to the original licensee by his licensor การอนุญาตที่ได้รับจากผู้อนุญาตเดิม ให้กับบุคคลที่ 3 ภายใต้ความยินยอมและเงื่อนไขของการอนุญาตเดิมที่ผู้อนุญาตได้ให้กับผู้รับอนุญาต
sublicensee ผู้รับอนุญาตย่อย principal granted a sublicence ผู้ได้รับใบอนุญาตย่อย
sub-process กระบวนการย่อย activity elements of a process องค์ประกอบกิจกรรมของกระบวนการ
sufficient ความเพียงพอ capable of enforcing the requirements of a system ความสามารถในการบังคับใช้ตามความต้องการของระบบ
supplier ผู้จัดหา/ ผู้จัดส่ง organization or person that provides a product หน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์
swath <LIDAR> แนวบันทึกภาพ
<ไลดาร์>
ground area from which return data are collected during continuous airborne LIDAR operation พื้นที่บนพื้นดินบริเวณที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูล ขณะที่เครื่องบินสำรวจ (ไลดาร์) ดำเนินการบินอย่างต่อเนื่อง
sweep SONAR โซนาร์แบบกวาด type of SONAR that has several single beam transducer/receivers mounted on a boom, which is then operated parallel to the water’s surface and orthogonal to the vessel’s direction of travel โซนาร์ประเภทหนึ่งที่มีตัวแปลสัญญาณ/ตัวรับสัญญาณชนิดลำแสงเดี่ยวหลายตัวติดตั้งบนทุ่น ซึ่งมีการทำงานขนานกับพื้นผิวน้ำและตั้งฉากกับทิศทางการเดินเรือ
swipe swipe/ สไวพ์/
การตบอย่างแรง
set of sequential frames collected during a single half cycle of a mechanical scanner representing a cross-track excursion from one side of the field of regard to the other เซตของกรอบภาพแบบลำดับที่ได้จากการบันทึกข้อมูลทุกครึ่งรอบการกราด เป็นการแสดงแทนการตรวจวัดแบบขวางแนวภาพจากด้านหนึ่งของพื้นที่มอง (field of regard) ไปอีกด้านหนึ่ง
symbol สัญลักษณ์ portrayal primitive that can be graphic, audible, or tactile in nature, or a combination of these การแสดงภาพลักษณ์ดั้งเดิมที่เป็นได้ทั้งภาพ เสียง หรือ สัมผัสในธรรมชาติ หรือเป็นการรวมกันของที่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
symbol component องค์ประกอบของสัญลักษณ์ symbol that is used as a piece of a compound symbol สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นชิ้นหนึ่งของสัญลักษณ์ประสม
symbol definition การนิยามสัญลักษณ์ technical description of a symbol คำบรรยายเชิงเทคนิคของสัญลักษณ์
symbol reference การอ้างอิงสัญลักษณ์ pointer in a feature portrayal function that associates the feature type with a specific symbol ตัวชี้ในฟังก์ชันแสดงรูปลักษณ์ซึ่งสานความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของรูปลักษณ์กับสัญลักษณ์เฉพาะ
symbol set ชุดสัญลักษณ์ collection of symbols กลุ่มของสัญลักษณ์
 T
topographic LIDAR topographic LIDAR/
ไลดาร์สำรวจภูมิประเทศ
LIDAR system used to measure the topography of the ground surface ระบบไลดาร์ที่ใช้สำรวจภูมิประเทศของพื้นผิวโลก
traceability chain สายโซ่การตรวจสอบย้อนกลับ sequence of measurement standards and calibrations that is used to relate a measurement result to a reference ลำดับของมาตรฐานการวัดและการปรับเทียบที่ใช้เชื่อมโยงผลของการวัดกับค่าอ้างอิง
transaction รายการ (เปลี่ยนแปลง) set of actions joined into the same unit of work, such that the actions either succeed or fail as a unit ชุดของการดำเนินการที่รวมเข้าเป็นกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินซึ่งอาจเป็น “สำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” อย่างเป็นกลุ่ม
transducer ตัวแปรสัญญาณ device that converts one type of energy to another อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปลงชนิดของพลังงานจากชนิดหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่ง
transfer unit หน่วยถ่ายโอน collection of data for the purpose of a data transfer ชุดของข้อมูล หรือกลุ่มข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายโอนข้อมูล
transmitter เครื่องส่ง component of SONAR that converts an electrical impulse into a sound wave and sends the wave into the water องค์ประกอบของโซนาร์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงและส่งผ่านคลื่นไปในน้ำ
trust ความเชื่อมั่น sum total of all mitigating factors with respect to a particular licensee that reduces expected risk ผลรวมของปัจจัยลดหย่อนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ช่วยลดความเสี่ยงที่คาดหมาย
 U
utility network เครือข่ายอรรถประโยชน์ network describing the legal space of the topology of a utility เครือข่ายที่อธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายของ space ของทอโพโลยีของยูทิลิตี
 V
velocity vector <Radar> เวกเตอร์ความเร็ว <เรดาร์> first derivative of the antenna’s position vector อนุพันธ์แรกของเวกเตอร์ตำแหน่งของเสาอากาศ
verification การทวนสอบ provision of objective evidence that a given item fulfils specified requirements ข้อกำหนดของหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สิ่งหนึ่ง ตอบสนองความต้องการที่กำหนด
vicarious calibration การปรับแก้ทดแทน post-launch calibration of sensors that make use of natural or artificial sites on the surface of the Earth การปรับแก้อุปกรณ์รับรู้หลังการปล่อยยานสำรวจโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งตามธรรมชาติหรือตำแหน่งที่ตั้งที่สร้างขึ้นบนพื้นโลก
video phase history data video phase history data/ ข้อมูลประวัติเป็นช่วงแบบวีดิโอ raw radar return signal information after demodulation ข้อมูลเรดาร์ดิบที่ได้รับหลังการแยกสัญญาณ
 W
Web เว็บ universe of network-accessible information and services สารสนเทศและการบริการทั้งมวลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเครือข่าย
Web service เว็บเซอร์วิส service that is made available through the Web การบริการที่ทำให้สามารถใช้งานผ่านเว็บได้
World Wide Web เวิลด์ไวด์เว็บ universe of network-accessible information and services สารสนเทศและการบริการทั้งมวลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเครือข่าย

 

 

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN