เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensin ...
อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไ ...
อ่านเพิ่มเติม

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้