การติดตามการเคลื่อนตัวของแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้เทคนิค InSAR

ระบบภาพบนดาวเทียมระบบเรดาร์เป็นแบบ Active System โดยการส่งคลื่นไมโครเวฟซึ่งจะถูกสร้างขึ้นเองในระบบออกไปตกกระทบกับวัตถุบนพื้นผิวโลก ทำให้สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์ และมีคุณลักษณะที่เป็นอิสระจากสภาพอากาศ ข้อมูลแอมปลิจูดของแต่ละพิกเซลในภาพเรดาร์บอกลักษณะความเรียบหรือขรุขระของพื้นผิวโลกได้ บริเวณที่มีโครงสร้างทางวิศวกรรมหรือบริเวณเมืองที่มีอาคารสูง จะสะท้อนคลื่นไมโครเวฟกลับมาได้ดี จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีความสว่างบนภาพเรดาร์  ในการติดตามการเคลื่อนตัวของแท่นขุดเจาะน้ำมันก็สามารถใช้ความสามารถดังกล่าวในการแยกสัญญาณการสะท้อนจากพื้นผิวน้ำทะเลและโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นผิวทะเลจะปรากฎเป็นสีดำหรือสีเทาเข้มในภาพเรดาร์ นอกจากนี้ข้อมูลเฟสในภาพเรดาร์ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาการเคลื่อนตัวของโครงสร้างแท่นขุดเจาะได้ และให้ความเที่ยงตรงสูง สามารถตรวจจับการเคลื่อนตัวแม้จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตรได้     รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวและความต่างเฟสของพื้นที่เดียวกัน (Source: [3]) ปัจจุบัน สทอภ. ได้ร่วมศึกษาวิจัยกับ Assoc. Prof. Dr. Abd Nasir …