รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
กิจกรรมประกวดแนวคิดเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ Youth Presenter ครั้งที่ 2
หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่จากอวกาศสู่ชีวิตประจำวัน”

ชื่อ-สกุล โรงเรียน / จังหวัด ด.ช. ชนะพล  ภิรมย์ชาติ จ. สระบุรี ด.ช. นพวิชัย เหม่งเวหา ร.ร.บ้านเรียนรุ่งอรุณ ด.ช. ชัยบัญชา แรงกลาง จ.ลพบุรี ด.ญ. นภสร  พรมแม้น ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด.ญ. ภัททิยา พิบูลจินดา ร.ร.กำเนิดวิทย์ ด.ช. กฤตภาส เดชาธรรมวงศ์ จ.นครสวรรค์ ด.ช. …

กิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”

จิสด้า ขอเชิญน้องๆ ระดับเยาวชน อายุ 8 – 15 ปี
เข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4-6

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

ฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน

ชวนคนไทยเข้าอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries คุณอาจเป็นหนึ่งในคนไทยเพียง 2 คน ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน เข้ารับการฝึกอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for …