สองเยาวชนไทยกับแรงบันดาลใจสู่อวกาศ

อวกาศ เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป” เป็นประโยคที่วันนี้ประเทศไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอวกาศมากมาย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

สะพานผ่านพิภพลีลา (Phan Phiphop Lila Bridge)

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานผ่านพิภพลีลา สะพานผ่านพิภพลีลา เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลาง บริเวณใกล้สนามหลวงในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ระบบหลายช่วงคลื่น บันทึกภาพวันที่ 6 มีนาคม 2553 พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ทางตอนล่างสุดของภาคกลาง หรือทางเหนือสุดของภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ครอบคลุมเขตการปกครอง 2 อำเภอ คือ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 53 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 นับ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทยและเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

โรงไฟฟ้าบางปะกง (Bangpakong Powerplant)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คลองผดุงกรุงเกษม

เมื่อพ.ศ. 2394 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดคลองขึ้น ซึ่งเป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก อันเนื่องจากมีพระราชดำริว่าบ้านเมืองเจริญขึ้น เมื่อเริ่มสร้างกรุงควรขยับขยายพระนครออกไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองอำนวยการขุด เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เป็นนายงานและเจ้าหมื่นไวยวรนาถ เป็นกงสีจ้างจีนขุดคลองพระนครออกไปอีกชั้นหนึ่ง

วงโคจรของดาวเทียม

วงโคจรของดาวเทียม (Satellite orbit) ดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นวงรอบโลก เรียกว่า “วงโคจร” สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-synchronous orbit) วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ เป็นวงโคจรในแนวเหนือ-ใต้ และผ่านแนวละติจูดหนึ่งๆ ที่เวลาท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวงโคจรสำหรับดาวเทียมสำรวจทรัพยากร โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. วงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar orbit) เป็นวงโคจรที่มีรูปลักษณะเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ในแนวขั้วโลก โคจรที่ระดับความสูง 500 – 1,000 …

การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ

การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image Classification) การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ เป็นการประมวลผลในทางสถิติ เพื่อแยกข้อมูลจุดภาพทั้งหมดที่ประกอบเป็นพื้นที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย โดยใช้ลักษณะทางสถิติเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่างกลุ่มจุดภาพ โดยจุดภาพที่ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะทางสถิติเฉพาะกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ละกลุ่มจุดภาพที่จำแนกได้นั้นจะแสดงถึงสิ่งปกคลุมพื้นดินประเภทใดประเภทหนึ่งแตกต่างกันไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ หมายถึง การแบ่งจุดภาพที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงคล้ายๆ กันออกเป็นกลุ่มหรือเป็นระดับ ซึ่งเรียกว่า ชนิดหรือประเภท (Class) เพื่อที่จะแบ่งแยกวัตถุต่างๆ ที่แสดงในภาพออกจากกัน ในการจำแนกประเภทข้อมูลนี้ผู้ปฏิบัติต้องใช้กฎการตัดสินใจหรือความรู้ทางสถิติเข้าช่วย เนื่องจากปริมาณจุดภาพที่ประกอบเป็นพื้นที่ศึกษามีปริมาณจุดภาพมาก การคำนวณทางสถิติเองโดยใช้เครื่องคิดเลขจึงทำได้ยาก ใช้เวลามากและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงมีการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ในเวลารวดเร็วสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที Image Classification การจำแนกประเภทข้อมูลภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี …

ISRO ปล่อยดาวเทียม 3 ดวงภายในปีนี้

องค์การวิจัยอวกาศอินเดีย (ISRO) จะปล่อยดาวเทียม 3 ดวงขึ้นสู่ห้วงอวกาศพร้อมกับภารกิจนำดาวเทียมจีพีเอสสัญชาติอินเดีย หรือ Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) ภายในปีนี้  ซึ่งดาวเทียมทั้ง 3 ดวงนี้ ประกอบด้วย IRNSS-1B, IRNSS-1C และ IRNSS-1D

เปิดตัวดาวเทียม Sentinel ดวงแรกของสหภาพยุโรปในเดือนเมษายน

สหภาพยุโรปได้ประกาศเปิดตัวดาวเทียมภายใต้โครงการสำรวจพื้นผิวโลก รู้จักกันในนาม ‘Sentinels’เป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของยุโรป Sentinel-1A มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงโคจรในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ภาพถ่ายระบบเรดาร์จะตรวจพบทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางทะเลและการใช้ที่ดิน ความมั่นคงทางการเมือง และการศึกษาสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น