กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
Raise Awareness Activity on “AEROSPACE SMART SCHOOL”

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน(AEROSPACE SMART SCHOOL)กิจกรรมภายใต้การแข่งขัน GMC2018โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ “ระดับเยาวชน”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการนำมาประกอบการวางแผน ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษา ได้มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ GISTDA จึงได้กิจกรรม …

สนใจสมัครกิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOLเปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้! “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ” สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียดกิจกรรม วัน / สถานที่ จัดกิจกรรม เขตภาคกลาง ภาคตะวันตก เขตภาคตะวันตะวันออก เขตภาคเหนือตอนบน เขตภาคเหนือตอนล่าง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

การฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ณ ห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธรอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09.30 – 10.00 “เปิดม่านการสำรวจ” โดย ปณิชา นพจิระเดช (นักวิชาการเผยแพร่ สทอภ.)      …

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้มีการพัฒนาให้มีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ทำหน้าที่จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนไปตามสภาพพื้นที่และมีจำนวนหรือปริมาณข้อมูลมาก โดยจัดเก็บไว้เป็นระบบหรือเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (ทั้งข้อมูลแผนที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง) เฉพาะด้าน ข้อมูลประเภทเดียวกันก็ได้จัดเก็บไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่การจัดเก็บฐานข้อมูลยังคงเป็นการจัดเก็บแบบแยกส่วน หมายความว่า แต่ละหน่วยงานต่างจัดเก็บกันเอง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรมกองเดียวกันก็ตาม สิ่งที่กระทำได้ คือ การสำเนาข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ต้องการ หรืออาจจะเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานโดยระบบ Local Area Network (LAN) แต่มีข้อจำกัดที่ต้องเป็นหน่วยงานใกล้กันหรือภายในตึกเดียวกัน ข้อมูลบางประเภทจำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้ใช้หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเวลา ในลักษณะนี้ยังไม่สามารถกระทำได้ ฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลแบบเวลาจริงจึงมีความจำเป็นมาก ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูล และยังได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ปัจจุบันการพัฒนาเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ต …

การประยุกต์เพื่อสาธารณูปโภค

การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงแผนที่ระบบส่งไฟฟ้า โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินทราเน็ตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) 2) เสาไฟฟ้า (Tower) และ 3) สถานีไฟฟ้า (Substation) การปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาระบบ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นหากนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นในการสืบค้น แสดงผลข้อมูล สะดวกต่อการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางได้ ข้อมูลนำเข้า 1) ข้อมูลระบบส่ง เช่น ตำแหน่งเสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้า …

การจัดการชายฝั่งทะเล

การติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของป่าชายเลนในลุ่มน้ำปากพนังด้วยข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 5 TM และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Assessment of Mangrove Spatial Change Using LANDSAT 5 TM data and GIS in Pakphanang Basin ภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่มากที่สุด แต่หลายปีที่ผ่านมาได้มีการทำลายป่าชายเลนลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมามากขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ วัตถุประสงค์ 1) ใช้เทคโนโลยีข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของป่าชายเลนในลุ่มน้ำปากพนัง 2) ใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมของพื้นที่ …

แผนที่จัดเก็บภาษี

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ยังไม่ได้พัฒนาให้สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบถ้วนเนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการการจัดเก็บภาษี และขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ : นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จัดทำระบบแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การจัดทำระบบแผนที่ภาษี 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 2) สำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 3) นำเข้าข้อมูลสู่ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงพิกัดได้แก่ พื้นที่แปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และตำแหน่งที่ตั้งป้าย ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม ประเภทการใช้ที่ดิน และแหล่งน้ำ เป็นต้น …

การศึกษาด้านโรคระบาด: โรคไข้หวัดนก

งานศึกษาด้านการระบาดของโรคไข้หวัดนก ดังที่ทราบกันดีว่าในช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 ประเทศในแถบเอเชียร่วม 10 ประเทศ (เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย ไทย ปากีสถาน และกัมพูชา) ได้เกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจ การระบาดเกิดจากนกที่ติดเชื้ออพยพเข้ามาในพื้นที่ และแพร่กระจายเชื้อโรคสู่สัตว์ปีกที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยังไม่คุ้นเคยกับโรคนี้มาก่อนการควบคุมและป้องกันจึงกระทำได้ล่าช้า อย่างไรก็ตามภายหลังพ้นวิกฤตการณ์นี้ นานาประเทศได้ให้ความสำคัญกับโรคนี้มากขึ้นได้มีการผลิตวัคซีน หาแนวทางการป้องกัน และมาตรการกำจัดสัตว์ปีกที่เหมาะสมมาใช้ในการควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มีการแสดงผลการระบาดที่เกิดใน พ.ศ. 2546 ดังงานวิจัยของ Tiensin, …

การศึกษาด้านโรคระบาด: โรคฉี่หนู

งานวิจัยของ Moukomla, S. et al (2007) ได้ทำการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฉี่หนู ในจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสำรวจด้านพิษวิทยา ออกสำรวจภูมิประเทศ และการพัฒนาแบบจำลอง ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ในการจัดทำแผนที่พื้นที่ได้รับผลกระทบระดับหมู่บ้าน และใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก จัดเตรียมชั้นข้อมูล และประเมินปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉี่หนูจากแบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อม ดังสมการที่ 1 แสดงผลการศึกษาดังภาพ และแบ่งระดับการเกิดโรคฉี่หนูออกเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงสูงมาก (Very …