การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS  ครั้งนี้จะอธิบายการนำเข้าจาก 2 โปรแกรม ได้แก่ DNR Garmin และ Quantum GIS 1. ใช้โปรแกรม DNR Garmin 1 เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง GPS เข้ากับโปรแกรม DNR Garmin จะปรากฏค่าพิกัดขึ้นมา 1.2 จากนั้นให้นำเข้าค่าพิกัด โดยคลิกที่ File –> Load from –> File 1.3  ชนิดของไฟล์ที่สามารถนำเข้าได้ …

การแสดงป้ายกำกับมากกว่า 1 ป้ายกำกับ บน QGIS

กรณีที่ต้องการใส่ป้ายกำกับชื่อ (Label) มากกว่า 1 ป้ายกำกับ มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกขวา Properties ที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการใส่ป้ายกำกับ 2. มาที่ Tab Label เครื่องมือที่ใช้ กากบาทที่ Label This Layer with และกดที่ ตัว E 3. ใส่รายละเอียด Field ที่ต้องการแสดงป้ายกำกับ ในช่อง Expression   …

การแสดงรูปภาพหรือการทำ Hyperlink บน QGIS

เมื่อเรานำเข้าจุดตำแหน่งจากรูปภาพ ด้วยวิธี Photo2Shape หากต้องการแสดงรูปภาพ โปรแกรมจะทำการแสดงภาพจากที่อยู่ (Path) ที่เก็บไฟล์ของรูปภาพไว้ ซึ่งขอดีของ plug-in Photo2Shape คือ จะมีการใส่ file path ของรูปไว้เรียบร้อยแล้ว ดังตาราง Attribute Table >> ที่ Field ชื่อ filepath วิธีการแสดงรูปภาพ คือ 1. ไปที่ Tab Database >> …

การหาจุดกึ่งกลางของ Polygon บน QGIS

กรณีที่ต้องการหาค่าพิกัดของแปลงหรือค่าพิกัดของพื้นที่รูปปิด วิธีการ คือ ต้องสร้างจุดให้กับแปลงนั้นๆ ก่อน โดยเลือกที่จุดกึ่งกลางของแปลง เครื่องมือที่ใช้ คือ Vector >> Geometry Tools >> Polygon Centroids บันทึกข้อมูล ตั้งชื่อว่า Point เลือกระบบพิกัด ให้แก่ข้อมูล จะได้จุดกึ่งกลางของพื้นที่แปลงแต่ละแปลง จากนั้นก็ทำการดึงค่าพิกัดโดยเพิ่มข้อมูลตารางมาใหม่ 2 คอลัมน์ เพื่อเก็บค่า X และ Y เปิดตารางของชั้นข้อมูล Point กดที่เครื่องหมายรูปดินสอเพื่อทำการแก้ไขตาราง ทำการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ 2 …

วิธีแก้ปัญหาเมื่อลง Plug-in Photo2Shape บน QGIS ไม่ได้

ปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Photo2Shape เป็นปลั๊กอินเกี่ยวกับ Geotag คือ การฝังค่าพิกัดให้ติดไปกับรูปภาพที่ถ่ายจากมือถือ โดยปลักอินตัวนี้ก็จะเรียกเอาค่าพิกัดที่อยู่ในรูปนั้นมาทำเป็นข้อมูล Shapefile ซึ่งมีประโยชน์ในงานออกพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามต่างๆ เป็นอย่างมาก เหมาะกับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GPS วิธีการคือ 1. ขั้นแรกให้ไปโหลด exifread มาก่อน โดยไปที่ https://pypi.python.org/pypi/ExifRead เลือกไฟล์ที่ชื่อ ExifRead-2.1.1.tar.gz 2. ทำการแตกไฟล์ zip (ExifRead-2.1.1.tar.gz) แล้วให้ Copy Folder ที่ชื่อว่า exifread …