เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ
หัวข้อ “United Through Space”

เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-24) ได้มีการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space” ปรากฏว่าภาพวาดที่ได้รับรางวัล Best Poster Award เป็นผลงานของ เด็กหญิงนภัทร แตงสี อายุ …

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
Raise Awareness Activity on “AEROSPACE SMART SCHOOL”

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน(AEROSPACE SMART SCHOOL)กิจกรรมภายใต้การแข่งขัน GMC2018โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ “ระดับเยาวชน”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการนำมาประกอบการวางแผน ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษา ได้มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ GISTDA จึงได้กิจกรรม …

สนใจสมัครกิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOLเปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้! “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ” สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียดกิจกรรม วัน / สถานที่ จัดกิจกรรม เขตภาคกลาง ภาคตะวันตก เขตภาคตะวันตะวันออก เขตภาคเหนือตอนบน เขตภาคเหนือตอนล่าง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
กิจกรรมประกวดแนวคิดเยาวชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ Youth Presenter ครั้งที่ 2
หัวข้อ “นวัตกรรมใหม่จากอวกาศสู่ชีวิตประจำวัน”

ชื่อ-สกุล โรงเรียน / จังหวัด ด.ช. ชนะพล  ภิรมย์ชาติ จ. สระบุรี ด.ช. นพวิชัย เหม่งเวหา ร.ร.บ้านเรียนรุ่งอรุณ ด.ช. ชัยบัญชา แรงกลาง จ.ลพบุรี ด.ญ. นภสร  พรมแม้น ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด.ญ. ภัททิยา พิบูลจินดา ร.ร.กำเนิดวิทย์ ด.ช. กฤตภาส เดชาธรรมวงศ์ จ.นครสวรรค์ ด.ช. …

กิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”

จิสด้า ขอเชิญน้องๆ ระดับเยาวชน อายุ 8 – 15 ปี
เข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน “UNITED THROUGH SPACE”

ประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space” และผลการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน Geo-Science Youth Forum สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ใน หัวข้อ “United Through Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย …