การแข่งขันโครงงานการจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน (GIS Tool Kits for School) ครั้งที่ 2

สทอภ. จัดการแข่งขันโครงงานการจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน หรือ GIS Tool Kits for School เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลดาวเทียมไทยโชต อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนและการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานทั้งหมดประมาณ 160 คน โดยผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้