กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
Raise Awareness Activity on “AEROSPACE SMART SCHOOL”

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน(AEROSPACE SMART SCHOOL)กิจกรรมภายใต้การแข่งขัน GMC2018โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ “ระดับเยาวชน”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย มีความก้าวหน้าและการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการนำมาประกอบการวางแผน ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการศึกษา ได้มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ GISTDA จึงได้กิจกรรม …

สนใจสมัครกิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOLเปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้! “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ” สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียดกิจกรรม วัน / สถานที่ จัดกิจกรรม เขตภาคกลาง ภาคตะวันตก เขตภาคตะวันตะวันออก เขตภาคเหนือตอนบน เขตภาคเหนือตอนล่าง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …