การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคใต้

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

  กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคใต้

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ทีม 2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ทีม 1) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนอุดมดรุณี                         จ.สุโขทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      จ.พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           จ.พิษณุโลก โรงเรียนสักงาม              …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนบน

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคกลาง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 และ Drone Academy Thailand ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ สทอภ.(บางเขน) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 …