การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

  กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

กำหนดการ กิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม             …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคใต้

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ทีม 2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ทีม 1) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนอุดมดรุณี                         จ.สุโขทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      จ.พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           จ.พิษณุโลก โรงเรียนสักงาม              …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 104 คน …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนบน

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 110 คน นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา …