ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโดรนหรือ UAV

บทความนี้มีหลายตอน ในเบื้องต้นจะขอนำเสนอถึง แนวคิดและพื้นฐานการออกแบบโดรน ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาทางด้านระบบอัตโนมัติก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งเพื่อใช้ทางด้านการทหารและพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนายานพาหนะ(บนภาคพื้น ภาคอากาศ ผิวน้ำ ใต้น้ำ) ที่ไม่ต้องมีคนขับหรือคนบังคับอยู่ภายในตัวยานพาหนะนั้นๆ การควบคุมทำโดยศูนย์ควบคุมเฉพาะบุคคล ศูนย์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จากระยะไกลหรือใกล้ชิด ซึ่งเรารู้จักเป็นอย่างดีในปัจจุบันนั้นคือโดรน แต่น้อยคนจะรู้จักว่าสิ่งใดคือโดรนประเภทใดหรือชนิดใด ซึ่งโลกของโดรน (Drone คำอังกฤษหมายถึงตัวผึ้ง) หรือยูวี (Unmanned vehicle) นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ตระกูลด้วยกันคือ โดยสาหาเหตุที่มีการพัฒนาการใช้ยานพาหนะมากขึ้นเนื่องมาจาก การพัฒนาด้านต่างๆของโลกนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันทางการค้า ทางทหารซึ่งทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศขึ้นได้ง่าย หรือทางอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ก่อเกิดพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้หรือประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน อากาศหรือทะเลมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ …