เอกสารประกอบการเรียนการสอน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4-6

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

การฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ณ ห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธรอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09.30 – 10.00 “เปิดม่านการสำรวจ” โดย ปณิชา นพจิระเดช (นักวิชาการเผยแพร่ สทอภ.)      …

ดาวเทียมระบบเรดาร์

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

ดาวเทียมรายละเอียดต่ำ

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

ดาวเทียมรายละเอียดสูง

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

รายการแก๊งซ่าท้าสำรวจ

จุดมุ่งหมายของเดอะแก๊ง : เพื่อจะเปิดโลกทัศน์ให้กับทุกคน ในการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่างไปจากอดีต
ผ่านข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต ผ่านการนำเสนอแบบสนุกสนานและมีหลักการในสไตล์บ้าๆของชาวแก๊งซ่าท้าสำรวจ
ติดต่อเดอะแก๊ง : 02-561-4504-5 ต่อ 421 ต่อ 432 , gmd.gistda@gmail.com

8 องค์ประกอบในการแปลตีความด้วยสายตาของภาพถ่ายจากดาวเทียม

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th