Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์

การฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ณ ห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธรอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09.30 – 10.00 “เปิดม่านการสำรวจ” โดย ปณิชา นพจิระเดช (นักวิชาการเผยแพร่ สทอภ.)      …