3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร ? (ตอนที่ 3: การถ่ายภาพ)

กระบวนการแรกของการสร้าง 3D จากรูปภาพ คือ การถ่ายภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ คือ กล้อง Digital และอาจจะมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น ขาตั้งกล้อง อุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) เพื่อระบุตำแหน่งภาพ แสดงในรูปที่ 1 รูปที่ 1 อุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้อง Digital และ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น …

การคำนวณด้วยข้อมูลราสเตอร์

ในการวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่นั้น บ่อยครั้งพบว่าต้องใข้วิธีการวิเคราะห์แบบราสเตอร์ ซึ่งต้องใช้การดำเนินการทางคณิตสาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง เป้นต้น ตัวอย่างง่ายๆ ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบบราสเตอร์ คือ การทำ  Normalized Difference Vegetation Index: NDVI โดยการนำภาพข้อมูลภาพจากดาวเทียมช่วงคลื่น  Near Infrared และ ช่วงคลื่น Red มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์กัน ตามสูตร NDVI  =  (NIR …

3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร? (ตอนที่ 2:ขั้นตอนการสร้าง 3D จากรูปภาพ)

การสร้าง 3D จากรูปภาพ หรือ Photogrammetry จะใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลาย ๆ มุมมอง ซึ่งมีส่วนที่ซ้อนทับกัน และ การวัดเพื่อสร้างแบบจำลอง 3D ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ตำแหน่งกล้องในปริภูมิ 3D(3D Space) เพื่อวัดและประมาณตำแหน่ง (X,Y,Z) ของแต่ละจุดภาพบนรูปภาพ และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Structure from Motion (SfM) ในรูปที่ 1 แสดงแนวคิดการสร้าง 3D จากรูปภาพหลาย ๆ …

3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร? (ตอนที่ 1 บทนำ)

ข้อมูล 3D เป็นข้อมูลประเภทหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก คุณลักษณะเด่นของข้อมูล 3D คือ มีข้อมูลทาง Geometry เพิ่มขึ้นมา ทำให้เราสามารถระบุขนาดของวัตถุ ซึ่งกำลังพิจารณาได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การนำเสนอยังมีความน่าสนใจมากกว่าข้อมูล 2D อีกด้วย   … ในรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการนำข้อมูล 3D ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านโบราณคดี ด้านการแพทย์ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้านบันเทิง ภาพยนตร์ …

Field Sever (ตอนที่ 9): เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 และ Field Server

ในตอนที่ผ่านมา เราแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบกราฟชีพลักษณะพืชพรรณ (Vegetation Phenology) ระหว่าง ข้อมูล Landsat 8  กับ รูปภาพ Field Server ซึ่งทำให้เราทราบว่า กราฟชีพลักษณ์พืชพรรณที่ได้จาก ข้อมูล Landsat 8 จะต้องถูกประมวลผลเพื่อลดสัญญารบกวนจาก เมฆ ฝน ฯลฯ  หลังจากนั้น จึงนำไปเปรียบเทียบกับ กราฟชีพลักษณ์พืชพรรณที่ได้จาก Field Server โดยปกติแล้ว ในการประมวลผลข้อมูล (รูปภาพ) ใด …

Field Server (ตอนที่ 8):เปรียบเทียบกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ ระหว่าง Landsat 8 และ Field Server

ในตอนที่ผ่าน ๆ มา เราพูดถึงการคำนวณกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ จากรูปภาพ Field Server เพื่อหาวันเริ่มต้น/สิ้นสุด แต่ละรอบการเพาะปลูกข้าว  ซึ่งถือเป็นพารามิเตอร์อันหนึ่ง ที่สามารถใช้ติดตามรอบการเพาะปลูกได้  โดยความเป็นจริงแล้ว วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง Field Server คือ เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ณ แปลงข้าว หรือ แปลงเกษตรอื่น ๆ    ข้อมูลนี้ จะถูกมานำเปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียม สำหรับการสอบเทียบ (Calibration) อันจะเป็นประโยชน์ในการแปลภาพและติดตามการเพาะปลูกบริเวณกว้าง (ระดับจังหวัดหรือประเทศ) ต่อไป ในตอนนี้ …

การทำ pan-sharpened จากโปรแกรม HighView

การหลอมรวมภาพ การเน้นความคมชัด การทำ Image Fusion หรือ การทำ Pan-Sharpened เป็นหลายคำที่มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันของ วิธีการทำภาพแบบหนึ่ง ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกกันแบบไหน ซึ่งวิธีการนี้เป็นการนำภาพสี ที่มีรายละเอียดภาพต่ำ มารวมกับ ภาพขาวดำ ที่มีรายละเอียดภาพสูง ให้ได้ผลลัพธ์เป็น ภาพสี ที่มีรายละเอียดภาพสูง หลายโปรแกรมด้าน Remote Sensing สามารถทำ Pan-Sharpened ได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Commercial และ Open Source เช่น …

รายละเอียดภาพ (Spatial Resolution)

คำศัพท์อย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากในการนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้งานคือ Resolution (Spatial Resolution) หรือ รายละเอียดภาพ ซึ่งจะกำหนดเป็นตัวเลขในหน่วย เซนติเมตร หรือ เมตร ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม WorldView-2 มีรายละเอียดภาพ 50 เซนติเมตร ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 มีรายละเอียดภาพ 30 เมตร เป็นต้น ความหมายของรายละเอียดภาพดังกล่าว สามารถอธิบายได้ง่ายๆ ก็คือ วัตถุอะไรก็ตาม (บนพื้นโลก) ที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 x 50 เซนติเมตร ดาวเทียม …

ข้อสังเกตการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายด้วยสายตา

วิธีการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายด้วยสายตานั้น ถ้าจะมองว่าง่ายก็ง่าย จะมองว่ายากก็ยาก ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ระดับการแปล หรือวัตถุประสงค์ของการแปล ถ้าพิจารณาถึงความนิยมของการแปลตีความด้วยสายตาในปัจจุบัน มีส่วนประกอบ ได้แก่ 1. นิยามของการแปล เช่น ต้องการแปลพืชอะไร หรือระดับการแปลที่เท่าไร ข้อมูลที่จะต้องบันทึกมีรายละเอียดอะไรบ้าย ขอบเขตพื้นที่ที่ไหน ขนาดเท่าไร และมีรอบของการแปลต่อเนื่องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเท่าไร กี่เดือน กี่ปี เป็นต้น 2. ข้อมูลภาพถ่าย เช่น ข้อมูลภาพถ่ายจาก UAV  ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ …