Field Server (ตอนที่ 7): วันเริ่มต้น/สิ้นสุดของรอบการปลูกข้าว จากกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ

ในตอนที่ผ่านมา เราได้พูดถึงวิธีการวิเคราะห์กราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation Phenology) เพื่อทราบถึงช่วงการเพาะปลูก (Cultivation period) แสดงในรูปที่ 1    สำหรับในตอนนี้ จะแสดงวิธีการนำ Sub curves ในช่วงที่เป็นช่วงการเพาะปลูกมากำหนดวันเริ่มต้น/สิ้นสุด (SoS/EoS)# ของแต่ละรอบเพาะปลูก  โดยวิธีการ คือ จะคำนวณพื้นที่ใต้กราฟที่ 5% และ 95% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อใช้กำหนดวันเริ่มต้น/สิ้นสุดรอบการเพาะปลูกตามลำดับ และ อีกเงื่อนไขที่ใช้พิจารณาร่วมด้วย คือ ค่าระดับความเป็นสีเขียวต้อง มีค่าไม่น้อยกว่า 40% …

สทอภ. กับการให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลางเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง ตอนที่ 1

สทอภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อความต่อเนื่องในการบริการภูมิสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง โดยได้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ได้แก่กลุ่มดาวเทียม NOAA, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, Metop และ MTSAT ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552 และในปัจจุบันมีดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพดวงใหม่ๆ ขึ้นสู่วงโคจร สทอภ. จึงติดตั้งระบบรับสัญญาณและผลิตข้อมูลเพิ่มเติม ณ สทอภ. ศรีราชา เพื่อให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาตรฐานและข้อมูลแบบเพิ่มค่า (Value Added) จากดาวเทียมวงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar Orbit) ได้แก่ดาวเทียม NOAA-18, 19, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, …

Piecewise Linear Models

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เคยพูดถึง model แบบ linear ยกตัวอย่าง ในการ enhance เราจะใช้สูตรเดียวกันในการปรับทั้งภาพ ไม่ว่าค่าระดับสีเทาก่อนหน้าจะเป็นเท่าไร เปรียบเทียบกับราคาสินค้า เช่น เรา น้ำอัดลมราคา 10 บาท ต่อ  1 ขวด เราซื้อ 50 ขวดเท่ากับ 50*10 = 500 บาท ซื้อ 255 ขวด = 255 …

เจาะลึก Histogram Equalization

ต่อจากตอนก่อนนะครับ จาก linear contrast stretch ที่เป็น function การเน้นรายละเอียดจุดภาพแบบ linear ตอนนี้ก็จะคุยถึง  Histogram Equalization ไม่เกริ่่น ไม่มีภาพ ตัวอย่าง นะครับ ว่าด้วยเรื่องสูตรอย่างเดียวเลย ถ้าใครอยากอ่านตั้งแต่ต้น ลองย้อนกลับไปดู หัวข้อเรื่อง เจาะลึก linear Contrast stretch นะครับ ็Histogram Equalization วิธีการนี้มีสมมติฐานที่ว่า ควรมีการกำหนดจำนวนจุดภาพให้มีความถี่เท่ากันในแต่ละระดับค่าสีเทา ซึ่งหาได้จาก …

การบันทึกและดูแผนที่ด้วยไฟล์ PDF (GeoPDF)

การทำแผนที่จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมซ้อนทับด้วยชั้นข้อมูลลายเส้นต่างๆ เช่น ถนน ทางน้ำ ขอบเขตการปกครอง ตำแหน่งสถานที่สำัคัญ เป็นต้น ปกติเราจะนิยมบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุลของภาพ เช่น tif png jpeg เป็นต้น ส่วนความละเอียดก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น 100 150 250 300 dpi เป็นต้น แต่การบันทึกด้วยไฟล์ภาพเหล่านี้ ไม่สามารถที่จะปิดเปิดชั้นข้อมูลต่างๆ ที่ซ้อนทับอยู่ได้ คือว่าข้อมูลจะถูกรวมออกมาเป็นชั้นข้อมูลเดียวกันเลย หากต้องการเลือกบันทึกข้อมูลที่สามารถเปิดดูแผนที่ได้ง่า่ยและสามารถเลือกปิดเปิดชั้นข้อมูลต่างๆ ได้ คงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า วันนี้จึงมานำเสนอเรื่อง GeoPDF …

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Boundary ของภาพ

การดู boundary ของข้อมูลภาพดาวเทียมโดยใช้ software  FWtools ใช้คำสั่ง gdalinfo filename.tif จะเห็นได้ว่า boundary ของภาพ Upper Left คือ 265148.637 E 560130.326 N  (1) ส่วน การดูด้วย software PCI ให้เปิดภาพขึ้นมาเลือก tab> file  Click ขวา ที่ภาพเลือก Properties ดูที่ Projection จะเห็นได้ว่าค่า …

ERDAS-set up error

วันนี้พี่ที่ทำงานให้ช่วย install erdas ให้ software เดี๋ยวนี้ install กันสบายง่ายนิดเดียวกด next ไปเรื่อยๆจบ แทบไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยความเคยชิน ไม่ทำอะไรแล้วกด double-click Setup.exe ก่อนเลย แล้ว กด Next ตาม โผล่หน้าต่าง License Agreement เลือก I accept อะฮ่าตรงตาม step เดิมเป๊ะ กด …

การติดตามการเกิดไฟป่ารายวันด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ขององค์การนาซ่า ในระบบเซ็นเซอร์ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer หรือที่รู้จักกันในชื่อ MODIS ซึ่งเป็นการติดตามการเกิดจุดความร้อนบนพื้นผิวโลกแบบรายวัน แต่ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ได้มีเครื่องมือชื่อ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียม Suomi NPP ทำให้การติดตามสถานการณ์บนพื้นผิวโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตามการเกิดจุดความร้อน …

Field Server (ตอนที่ 6): การตรวจหาช่วงเวลาการเพาะปลูก (Cultivation) จากกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ

ในตอนที่ผ่านมา ได้พูดถึงวิธีการประมวลผลกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation Phenology) ขั้นตอนเบื้องต้น คือ การประมาณค่าในช่วง (Interpolation) และ การคำนวณกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณแบบSmoothในตอนที่ 6 นี้ จะอธิบายถึงขั้นตอนถัดมา กระบวนการของ Curve fitting จะถูกนำมาใช้ประมวลผลกราฟ เพื่อลดความซับซ้อนของกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณและสามารถนำไปหาช่วงเวลาเพาะปลูกข้าวแบบอัตโนมัติได้ ในรูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ และ Curve fitting ที่ประมาณได้โดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series)อ้างอิงจากการวิจัยเบื้องต้นผลลัพธ์ในการตรวจหาช่วงเวลาการเพาะปลูก จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อถูกประมาณด้วยสมการอนุกรมฟูเรียร์[1] สำหรับกรณีที่นำสมการรูปแบบอื่นๆ มาใช้ก็อาจมีความเป็นไปได้ …